За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Едно интервю за в. "Учителско дело"

Понеделник, 30 Март 2020 16:05

ДОНКА МИХАЙЛОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН:

Община Троян подкрепя политиката за задължителен обхват на 4-годишните деца

Продължаваме да подкрепяме училищата и детските градини в малките населени места и се ангажираме с превенцията на отпадането от училище и реинтеграция на отпадналите ученици

- Г-жо Михайлова, жителите на община Троян със сигурност оценяват високо Вашата работа, за да Ви се доверят за трети път. Освен успешен кмет, сте и специалист в областта на социалната политика и бивш председател на Сдружение „Знание” – Ловеч. Какво още трябва да направи Община Троян в секторите социална политика и образование занапред?
- Доверието, което троянци ми гласуваха за предстоящите четири години е чест и голяма отговорност. Още в деня след встъпването ми в длъжност започнахме да работим по управленската програма, основавайки се на три основни цели - Среда за поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината; По-добро качество на живот в по-добра жизнена среда; По-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза. Продължава работата ни по разширяване на социалните услуги в общината, като към настоящия момент приключихме подготовката на проект, по който работихме с особено внимание – „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“. Така ще оформим идеята ни за изграждане на цялостен социален комплекс, в който ще се помещават две услуги. Проектното предложение включва строителство, доставка на необходимото обзавеждане, оборудване, транспортни средства за обезпечаване дейността на услугата. Капацитетът на центъра е 30 места. Центърът ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа на хора с множествени увреждания. Очакваме финансиране от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“.
В сектор образование продължаваме политиката за подкрепа на училищата и детските градини в малките населени места и ангажираност на общината с превенция на отпадането от училище и реинтеграция на отпадналите ученици. Ще насочим усилия към надграждане на дейността за подкрепа на талантливите деца с разширяване на възможностите за развитие на талантите им, подобряване на условията за извънкласна и извънучилищна дейност и въвеждане на нови форми за стимулиране на успелите ученици, както и за създаване на условия за работата на Общинския младежки съвет за поощряване и провокиране на младите хора към активна гражданска позиция.


- Знаете, че Синдикатът на българските учители и Националното сдружение на общините работиха за целевото финансово подпомагане от републиканския бюджет на местните дейности по издръжката на детските гради, което вече е факт. Какви са мерките на местната власт за отнемане на тежестта на таксите от родителите във Вашата община?
- Приветствам усилията на Синдиката на българските учители и НСО и се радвам, че те се увенчаха с успех. Целевото финансово подпомагане от републиканския бюджет по издръжката на детските градини е огромна стъпка напред и определено ще има силен положителен ефект, благодаря на всички, работили, това да се случи.
След като 2018 година в община Троян за поредна година нивото на покриване на разходите в детските градини бе 44 %, най-добрата възможност за оптимизиране на разходите и повишаване качеството на услугата през 2019 г. бе чрез разкриването на кухня – майка за приготвянето на храна на децата от всички детски градини в града. Нивото на покриваемост на разходите в края на 2019 година вече достигна планираните от нас 50%, което доказва, че предприемането на тези мерки вече дава резултати. Последователно работим за осигуряване на достъпност до основните услуги за младите семейства – детска млечна кухня, детска ясла, детски градини. Общинският бюджет осигурява по над 50% от стойността на храната.
Услугата „Обединено хранене“ допринесе и за създаване на единни условия за отглеждане на децата. Това позволи унифициране на менюто, качество и контрол от технолог по хранене. Тази стъпка даде възможност и за запазване на таксите, заплащани от родителите. Оказва се, че това е логичната стъпка за развитие на дейностите за отглеждане на децата и тяхното здравословно хранене, за което общината предприе и други стъпки – създаване през 2019 г. на собствена овощна градина, а през пролетта на настоящата ще бъдат създадени оранжерии за отглеждане на екологично чисти зеленчуци. През настоящата година Община Троян ще продължи да поддържа приемливи цени на основните социални услуги – млечна кухня, детски ясли, домашен социален патронаж,  в това число и детски градини, за което общината доплаща около 500 х. лв.;


- Бихте ли подкрепили въвеждането на задължителна предучилищна подготовка на децата от четиригодишна възраст?
- Знам, че СБУ положи много усилия това да стане възможно и съм убедена, че зад тях стоят експертните мнения на уважавани специалисти, разумни родители и широката общественост. Много са позитивите на ранната предучилищна подготовка на децата – изграждане на социални навици, умения за общуване, придобиване на нови знания, и в този смисъл Община Троян подкрепя политиката за задължителен обхват на 4-годишните деца!


- Какви са негативните демографски тенденции в общината и какви са причини толкова млади хора да избират да останат в Троян? Каква е ролята на образованието в този процес?
- В първите два управленски мандата търсихме оптимално съчетание между отделните политики, така че хората на общината да намират тук все повече възможности за реализация за себе си и развитие на децата си. Чувствително бе намалена безработицата и бяха създадени предпоставки за плавно повишаване на доходите на хората от общината. Ограничена е остротата на негативните демографски тенденции. Продължава ежегодното разкриване на нови социални услуги. В първия мандат бяха реконструирани всички учебни заведения в общината. Последователно обновяваме и модернизираме материалната база на детските градини, а през 2020 г. ще реализираме цялостен ремонт и на детската ясла по проект „Красива България“.
Продължаваме да осигуряваме безплатен транспорт и целодневна организация на учебен ден за близо 1000 деца на територията на общината. Предстои ни да реализираме дейности и по подобряване на здравословното хранене на учениците.


- Разкажете ни как Община Троян поддържа връзката между образованието и пазара на труда?
- Ежегодно проучваме и анализираме пазара на труда за определяне приема в професионални паралелки, съобразно потребностите на общината. От доста време професионалното обучение е изцяло синхронизирано с нуждите на пазара на труда. На практика училищата подготвят ученици за всички основни професии, нужни за бизнеса – мебелно производство, хотелиерство и ресторантьорство, информационни технологии, текстилно производство, автомонтьори, социални асистенти. НУПИ „Проф. Венко Колев“ подготвя специалисти по керамика и рекламна графика. Професионалната гимназия по механоелектротехника на практика въведе дуално обучение.
Ежегодно се подпомагат ученици от гимназиален етап – за отличен успех, за подпомагане достъпа им до училище, поради различни социални фактори. Учредихме Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“, като за периода от създаването му са подпомагани финансово студенти, с които са сключени предварителни договори за работа на стипендиантите в СБАЛББ-Троян и МБАЛ-Троян ЕООД.
За съжаление и Троян, както почти всички български общини, страда от познат за всички ни проблем – добре подготвените ученици след завършване на средното си образование отиват в столицата или в чужбина. Затова считам, че доброто професионално образование без балансирана регионална политика няма как да даде добри резултати.


- Община Троян имаше стратегия за развитие на образователната система преди още да има национална програма за развитие на училищното образование, какъв е положителният напредък досега?
- Стратегията за развитие на образователната система в община Троян е разработена съгласно националните и европейски приоритети за осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, отразявайки обективното състояние, традициите и специфичния облик на всяко училище и детска градина. В основата на стратегическия документ е разбирането, че детето/ученикът е главната ценност в образователната система. Стратегическият документ има амбицията да надгради системата за постигане на модерно, достъпно и качествено образование в община Троян.
Осигуряването на сигурността на децата и учениците в общинските образователни институции е първостепенен ангажимент на община Троян. Сигурността е свързана с осигуряване на безопасна среда за провеждане на образователния процес в детските градини и училищата, недопускане на неконтролируем достъп и намеса на случайни лица, гарантиране на безопасността на децата, учениците и работещите в сградата и в района на сградата, както и предпазване на сградите от вандализъм – всяко учебно заведение и детска градина е снабдено с видеонаблюдение на дворните пространства. За организиране на дейности в свободното време за развитие на индивидуалните способности и дарования на децата и учениците, работи Център за подкрепа за личностно развитие-Троян. Дейността му се осъществява в три основни направления: организира дейности по интереси; работа с проблемни деца и деца със специални образователни потребности, извършва консултативна дейност с деца и родители.
Активна превантивна дейност се извършва по проблемите, свързани с агресията сред подрастващите, употребата на алкохол, наркотици, тютюнопушене, трафик на хора, противообществени прояви. Засилено е сътрудничество между представители на институциите: Районна прокуратура, РУ на МВР, Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Комисия за закрила на детето, Община Троян; директори на училища, психолози, медицински специалисти, общопрактикуващи лекари. Съвместно се решават проблеми, свързани с обхващане и задържане на децата и учениците в училище. Ежегодно се приема програма за дейността на ОбКБППМН, която се изпълнява от всички институции, работещи с деца. Превантивно се работи срещу противообществените прояви.


- Какво прави община Троян за привличането на младите учители в системата на предучилищното и училищното образование?
- В Община Троян няма недостиг на педагогически специалисти. Плавен е процесът на навлизане на млади учители в образователните институции. Забелязва се засилване на интереса към учителската професия и заради по-доброто заплащане в последните години и извоюваните социални придобивки на учителите, основна роля за които безспорно има СБУ. В годините СБУ постигна много за издигане авторитета на българския учител. Уверени сме, че СБУ ще продължи да играе важна роля в избора на младите хора на тази професия и като най-голяма и най-авторитетна учителска организация ще продължава да отстоява учителската професия, както и интересите на заетите в сферата. Вярвам, че младите хора ще имат стимул, знаейки че я има организацията, която с работата си спомага за разрешаване на различни проблеми в образователната система и съумява да си взаимодейства еднакво добре с родители, учители и институции.
Не малко ученици, завършващи средното си образование, продължават в педагогически специалности във ВУЗ и след като завършат, се връщат и започват работа като учители. Общината продължава модернизирането и текущото поддържане на сградния фонд и материално-техническата база на училищата и детските градини, което е предпоставка за подобряване условията на работното място на учителите. Поддържаме добро качество на работа в образователните институции. Ежегодно повишаваме средствата за образование.


- Какво е вашето послание към българския учител, носещ на плещите си развитието на обществото в динамиката на днешния ден? Вашите пожелания към СБУ?
- Пожеланието ми към българските учители е да предават своя опит, да напътстват децата, да ги подкрепят и в най-смелите им мечти и да имат много поводи за гордост с постиженията на учениците си. Към СБУ – бъдете здрави и смело напред!

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Троян отново има повод за радост, свързан с високи спортни постижения и отлично представяне на няколко троянски състезатели по биатлон.
На 4 февруари кметът Михайлова се срещна със завърналите се от Световното първенство за юноши и младежи в Швейцария - Лора Радковска, Лора Христова, Николай Тодоров и Стефани Йолова. Те, заедно с отлично представилата се Милена Тодорова, отново дадоха повод името на Троян да се споменава. Състезателите споделиха впечатленията си от състезанието, придобития опит и създадените нови приятелства.
Милена Тодорова, която завоюва сребро на 12,5 км индивидуално (27 януари), бронзово отличие в спринта на 7,5 км (1 февруари) и бронз в преследването на 10 км (2 февруари), в момента е в Австрия и след завръщането си в Троян ще бъде поздравена.
Спортистите получиха специални благодарствени грамоти от кмета, с пожелания за още успехи и уверението, че Община Троян ще продължи да ги подкрепя и да работи за подобряване условията за спорт.

Донка Михайлова е кмет на Община Троян и специалист в областта на социалната политика и гражданското общество. Тя сподели успехите в града и своята визия за развитието и дигитализацията на областта.

Какви са условията за развитие на IT бизнес и инвестиции в софтуерния бранш в Троян? Знаем, че една от големите технологични компании на пазара у нас (TSD) стартира с екип от двама души именно във Вашия град…

Един от сериозните проблеми на градове като Троян е този, че предлагането на работни места за висококвалифицирани млади хора са ограничени. IT бизнеса дава решение на този проблем. Затова той е важен за местната власт.

За насърчаване и привличане на инвестиции въобще, в това число и в сферата на IT бизнеса, през настоящия мандат беше приета Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Троян и Програма за привличане на инвестиции в Община Троян през 2016-2019 г. Община Троян поддържа непосредствен и системен контакт с местния бизнес по проблемите на икономическото развитие на общината. В годините този модел на работа доказа своята функционалност. За нас е важно да обединим действията си в идентифицирането на важни за общината и за всеки един работодател проблеми и в обсъждането на възможни решения. С работодателите от общината обсъждаме и способите за мултиплициране на добрия модел на работа на фирми, които да привличат и задържат младите хора в родния им град. IT сферата става все по-привлекателна за младите хора и те търсят своята професионална реализация именно в нея, затова ни радва фактът, че една от големите технологични компании работи именно на територията на нашата общината. Още повече ни радва това, че примерът им вече се следва и от други.

Как оценявате състоянието на IT инфраструктурата на града и кои са институциите, организациите (деятелите), които допринасят за развитието ѝ? Как община Троян помага в това отношение?

Към момента усилията на Общината са насочени основно към осигуряването на по-качествено и бързо обслужване на гражданите. През 2013 г. Община Троян започна да предлага обслужване на граждани онлайн. Чрез сайта на Община Троян, секция  „Портал за електронни административни услуги“, всички граждани могат да подадат своето искане за определен вид услуга. В интернет страницата на общината бе внедрен модул „Деловодна справка“. Целта е всеки гражданин подал заявление, жалба, искане да може да проверява във всеки един момент дали е изготвен отговор на неговото искане и по този начин се спестява на хората идване до общината. През 2016 г. Община Троян изгради виртуална мрежа (VPN), свързваща централната сграда на Администрацията, отдел „Местни приходи”, звено „Земеделие и гори“ и всички кметства на територията на община Троян. Целта на този вид свързаност е да се работи в единна мрежа. Чрез нея всички кметства могат да използват системите, с които разполага общината,  да създадат електронен архив в кметствата и наместничествата. Днес кметствата използват продукта „Актопис“, който служи за издаване на актове по гражданско състояние. Чрез свързаността имат достъп и до локална база данни „Население“, ГИС платформата, както и много други софтуерни продукти, с които работи Общината. Чрез изграждане на виртуалната мрежа се предоставят по-качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. В населените места на територията на общината могат да се заявяват он-лайн услуги, чрез портала за електронни административни услуги. Всички кметства и наместничества на територията на общината вече приемат заявления, молби, жалби и други писма на граждани на кметствата. С въвеждането им в електронната система на Общината, всички документи, подадени чрез кметствата веднага достигат до съответния отдел или дирекция, към която са насочени. Гражданите могат да получават своите услуги, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или по начин, който са указали за тяхно удобство. Създадена е възможност гражданите на съответното населено място да получават комплексни административни услуги по гражданско състояние, както за цялата община, така и за цялата страна, чрез подаване на заявление в съответното кметство, в което живеят.

През м. март 2018 г. Община Троян и Областна администрация Ловеч сключиха споразумение за предлагане на комплексни административни услуги. Към месец август 2019 г. предлаганите онлайн услуги през портала за електронни административни услуги на община Троян са 28, през Единен портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция по Електронно управление – 63 във всички направления, а комплексните административни услуги – 51. Община Троян продължава да е водеща администрация в Комплексното административно обслужване в България. Всички усилия, които ръководството и експертите на Администрацията полагат в сферата на административното обслужване са насочени към възможно по-бързо и пълно удовлетворяване потребностите на жителите на общината. 

На 07.11.2018 г. Община Троян се включи в надпреварата за получаване на ваучер в размер на 15 000 Евро от Европейската комисия. В схемата WiFi4EU можеха да участват органи от публичния сектор на държавите от Европейския съюз и участващите страни от ЕИП — Норвегия и Исландия. Чрез проекта Община Троян ще осигури местна безжична свързаност безплатно и без дискриминационни условия. Използва се най-съвременно и най-качествено налично оборудване. Целта е преодоляване на цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в селските и отдалечените райони; подобряване на достъпа до високоскоростна и свръхвисокоскоростна широколентова свързаност; подобряване на достъпа до онлайн услуги; насърчаване интегрирането със съществуващи публични услуги; насърчаване развитието на МСП.

В бъдеще може да говорим и за потенциалите и възможностите за развитие на IT инфраструктурата в града. 

Какви са условията за обучение и развитие в сферата на технологиите? Кои са учебните заведения, които подготвят бъдещите софтуерни разработчици и как те си съдействат с бизнеса?

Ежегодно се проучва и анализира пазара на труда за определяне на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на общината. Традиционно се провеждат срещи с експерти от РУО на МОН – Ловеч, Д „БТ“ – Троян, директори на училища, представители на основните браншове в общината. Бизнесът участва в процеса на професионалното обучение чрез осигуряване на възможности за теоретична и практическа подготовка, стажуване, реализация; възможност за обучение на работно място; придобиване на квалификация по част от професия. В града няма висши учебни заведения или учебни заведения, които да преглагат обучение в сферата на технологиите. В училища, които се намират на територията на общината, има прием след 7-ми клас, с Профил „Софтуерни и хардуерни науки“, както и прием в VIII клас за професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно осигуряване“. 

Какви са основните преимущества, които Вашият град дава на софтуерните разработчици? Защо те трябва (и могат) да практикуват своята професия в Троян, как и кой може да се разработи модел, който да задържа младите таланти в града?

Община Троян работи за осигуряване на стимулираща и благоприятна за работодателите данъчна среда. Както споменахме, Общински съвет Троян при Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Троян, чиито основни цели са: повишаване конкурентoспособността на икономиката на община Троян чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие; подобряване на инвестиционния климат в община Троян; създаване на нови работни места. Насърчаването на инвестициите по тази наредба се извършва чрез: административно обслужване в съкратени срокове; индивидуално административно обслужване; продажба на имот – частна общинска собственост без търг или конкурс; учредяване на възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост без търг или конкурс. 

Разполагате ли с данни за броя на IT компаниите в Троян, заетите в IT сектора, завършилите ИКТ специалност или друга информация, която може да бъде в полза на нашия анализ на софтуерния бранш във Вашия район?

Община Троян не разполага с данни за броя на IT компаниите, заетите в конкретния сектор или завършилите ИКТ специалност, но бързото развитие на този бранш представя пред нас нови предизвикателства и възможности.

Интервюто проведе Вяра Стефчева, https://devstyler.io

На 6 януари, Богоявление (Йордановден), след служба в троянската църква „Св. Петка Параскева”, литийно шествие тръгна към реката в централната част на града, за да бъде спазен един обичан български обичай.

Общо 14 мъже скочиха за кръста в реката. Най-бърз се оказа 30-годишният Теодор Божинов, който извади кръста от ледените води на реката в Троян. Теодор не скача за кръста за първи път. През 2014 г. отново той стига пръв до кръста.

След ритуала, кметът Михайлова покани участниците в кабинета си на чаша греяна ракия и там връчи и традиционната парична награда на Теодор Божинов.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011