Община Троян отличена от ИПА за практиката „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян“

На 11 декември се проведе официална церемония по връчване на наградите от конкурса за Добри практики в държавната администрация, организиран от Института по публична администрация. И през настоящата година Община Троян беше сред отличените и получи награда – II място в категория „Социална отговорност“ за „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян“.

Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян е инструмент на социалната политика, водена от Община Троян, за надграждане и допълване на държавната политика в сферата на здравеопазването. Той е израз на социалната ангажираност на местното самоуправление за опазване здравето и живота на гражданите на Община Троян.

Чрез Фонда се подпомага финансово лечението на граждани, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Троян минимум 3 години, които не могат сами или с помощта на близките си, да осигурят необходимите им средства за лечение. Средствата за подпомагане лечението на граждани се осигуряват чрез бюджета на Община Троян, дарителски и благотворителни кампании. Максималният размер на финансовите средства за лечение, който се отпуска по реда на правилника, е в размер до 80 % от извършените допустими разходи, но не повече от 1500 лв. за възрастни, 2000 лв. за деца, а в изключителни случаи и повече, но след решение на Общинския съвет.

Политиката на Община Троян в сферата на здравеопазването е повлияна от обществените нужди и потребности и ориентирана към националните приоритети в тази област. Представената практика е хоризонтална политика на местно ниво, която подкрепя разбирането на Националната здравна стратегия 2020, че здравето е основно право на всеки човек през целия му живот, лична и обществена отговорност.  Дейността на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян е насочена изцяло към човека и неговите здравни потребности, допълва водената държавна политика и отговаря на заложения в Стратегията Приоритет 1. Създаване на условия за здраве за всички през целия живот. През 2013 година отпуснатите средства за социални помощи за лечение, представляват 70 % от всички отпуснати средства за социални помощи от Общински съвет – Троян. Една част от консумативите и медицинските изделия по редица клинични пътеки не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса или се заплащат частично. Сериозен е рискът сред населението в пенсионна възраст, чиито доходи не могат да покриват скъпоструващи консумативи и медикаменти. Тези обстоятелства поставят пациента в невъзможност да проведе своето лечение, което води след себе си и редица други неблагоприятни последствия, както за индивида, така и за обществото в по-дългосрочен план. Зачестилите случаи на заявена нужда от финансово подпомагане на хора с тежки здравословни проблеми, нуждаещи се от скъпоструващо лечение, води ръководството на Община Троян към решението за създаване на фонд, чрез който да се набират и разпределят средства от различни източници, за подпомагане на нуждаещите се граждани.

От създаването си до момента Фондът е подпомогнал финансово 89 граждани на Община Троян, в т.ч. 17 деца и младежи. От тях 65 са хора живеещи в града и 24 - живеещи в селата. От всички подпомогнати през 2018 г. до настоящия момент, Фондът е подпомогнал 18 човека, от които две деца, като са отпуснати 19300 лв. До края на годината предстои разглеждането на още 4 заявления, от които едното е на дете.

Създадената практика осигурява равен достъп до медицински услуги на жителите на общината Троян, което води до опазване на общественото здраве, подобряване качеството и продължителността на живот, ограничаване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за подобряване на демографската характеристика на общината.

Предизвикателствата в областта на здравеопазването, устойчивост и качество на предлаганите здравни услуги, могат да бъдат посрещнати единствено чрез активното партньорство между държава, общини и граждански сектор. Развитието на партньорствата между различните сектори способства за съчетаването на различни ресурси, допълването и съгласуването на дейности, с цел удовлетворяване на нуждите от този вид подкрепа и съхраняване здравето на местното население.