6. Провеждане на социална и демографска политика

РЕЗУЛТАТИ:

 • Разкрит е Дом за стари хора в с. Добродан
 • Преструктурирани са услугите в Комплакса в с. Дълбок дол
 • Оптимизирана е структурата на услугата „Домашен социален патронаж” като към нея е създадено Звено за социални услуги. Включва 5 нови населени места и обхваща  170 граждани
 • Периодично 60 възрастни лица и хора с увреждания от 13 села получават безплатна храна в рамките на услугата „Обществена трапезария”
 • Осигурени са 635 места по програми за временна заетост на трайно безработни граждани
 • Осигурена е помощ в дома на  80 хора с увреждания
 • Подпомогнати  са 54 граждани в затруднения
 • Въведени са стимули за младите семейства в общината
 • Преустроена е Детска млечна кухня в гр. Троян
 • Разкрит е Център за временно настаняване

 

През отчетния  период провеждаме активна социална политика, насочена към предоставяне на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване. Предоставят се широк спектър от модерни, комплексни, разнообразни и достъпни социални услуги, които отговарят на потребностите на хората. С цел надграждане на социалните услуги и след провеждане на конкурси, са осъществени публично-частни партньорства с две организации, които работят в социалната сфера.

През месец ноември 2012 година е разкрит Дом за стари хора в с. Добродан, с капацитет 28 места. Реализирани са проекти, финансирани от МТСП по „Красива България“ и „Социално инвестиционен фонд“, чрез които е извършен цялостен ремонт и преустройство на две бивши училищни сгради и прилежащия двор. Община Троян съфинансира довършителните строително-ремонтни дейности през 2011 г. със сумата 202 хил. лв., а със 110 хил. лв. от общинския бюджет е оборудван и обзаведен обекта.

През 2012 г. със Заповед на Изпълнителния Директор на АСП, е променен капацитета на Център за настаняване от семеен тип в с. Дълбок дол от 10 на 14 места.

От юни 2013 г. е променен вида на услугата от Дневен център за деца с увреждания на Дневен център за възрастни с увреждания. Във връзка с въвеждане на диференцирано финансиране на социалните услуги, от 01.01.2015 г. е променен вида на услугите: от Център за настаняване от семеен тип за деца на Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания и от Защитено жилище на Защитено жилище за хора с физически увреждания.

От месец юли 2013 г. периодично се реализира проект „Обществена трапезария“ за предоставяне на безплатен топъл обяд на 60 възрастни лица и хора с увреждания от 13 села на общината, който се финансира от Фонд Социална закрила на МТСП,.

През месец декември 2013 г. се проведе  конкурс и сключи договор за срок от 5 години със Сдружение „Дете и пространство“, гр. София за възлагане управлението на социални услуги в комплекс в с. Дълбок дол,  включващ: Дневен център за възрастни с увреждания, Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище. Договорено е допълнително 10 % съфинансиране на услугите от доставчика.

През месец май 2014 г. се проведе конкурс и сключи договор за срок от 5 години с „Хуманност и Дълголетие“ ООД гр. София за възлагане управлението на социални услуги в комплекс в с. Добродан, включващ: Дом за стари хора, Център за временно настаняване, Домашен социален патронаж. Договорено е допълнително съфинансиране на услугите от доставчика и разширяване на услугите на Домашен социален патронаж.

През месец септември 2014 г. е разкрита нова социална услуга за бездомни лица,  „Център за временно настаняване“, с капацитет 4 места в с. Добродан. Услугата е местна отговорност. Ремонтът на помещенията е извършен по проект, финансиран от фонд „Социална закрила“ на МТСП на стойност 22 600  лв. и съфинансиран от общинския бюджет с 2 400 лв.  Иновативен е подхода, който използваме: модел за партньорство между местната власт, бизнеса и общността при обзавеждане и оборудване на помещенията и естетизиране облика на сградата. Дарени са мебели и завивки от 6 местни фирми на стойност 5 737 лв. Вложен е доброволен труд от жители на с. Добродан за освежаване на прилежащите площи на ЦВН.

През 2014 г. е оптимизирана структурата на услугата Домашен социален патронаж. Преместена е кухнята от гр.Троян в модерно оборудваната кухня на Дом за стари хора в с. Добродан и е възложена част от дейността по приготвяне на храна на външния доставчик. Разширен е териториалния обхват на услугите, предоставени от ДСП и са включени допълнителни услуги - медицинско наблюдение и социално включване, които се извършват от доставчика. Целогодишно капацитетът на услугата е пълен (170 възрастни и болни лица).

В Община Троян двама здравни медиатори извършват превантивна и здравно-профилактична дейност сред рисковия контингент от ромската общност. Здравните медиатори провеждат разяснителни кампании на здравна тематика при рискови семейства и оказват съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права на лица от етнически общности. Добри резултати дава съвместната работа с общопрактикуващи лекари, Националната мрежа на здравните медиатори и Регионалната здравна инспекция, Ловеч.

 През отчетния период са отпуснати еднократни социални помощи на 54 лица.

За ограничаване на тенденцията за намаляване и застаряване на населението, с Решение №841/19.02.2015 г. на Общински съвет Троян, е приет Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян. Към м. май 2015 г. са подпомогнати 18 семейства.

По предложение на администрацията, след обстоен анализ са приети изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детска млечна кухня, детски градини, общежития и социални услуги“. Промените са свързани с подобряване качеството на хранене в съответствие с нови нормативни изисквания. Запазиха се преференциалните такси за второ дете в семейството, посещаващо детска градина/училище, многодетните семейства и други.

С Решение №295/27.02.2013г. на Общински съвет, е приет Общински план за действие за интегриране на ромите и на гражданите, живеещи в сходна на ромите среда. Планът е в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход.

Осигурен е достъп до образование и по-добро обхващане на деца и ученици от уязвими социални групи: от с. Горно Трапе в Седмична детска градина, с.Калейца и в общежитие към ОУ„Хр.Ботев”, с.Врабево.

Предприети са активни действия за предотвратяване на риска от преждевременно напускане на училище: отпадна такса за ползване на общежитие към ОУ„Христо Ботев“, с. Врабев;  дофинансират се от общинския бюджет  превоз на ученици до селата Врабево, Орешак, Черни Осъм и деца до СДГ, с.Калейца; стимулира се присъствието в училище чрез дарителски акции; стипендии от училищата за подпомагане на застрашени от отпадане ученици и други.

Активно работим за привличане и задържане на деца и ученици от ромския етнос в детски градини и училища. Здравните медиатори полагат грижи за редовното посещаване  на занимания и часове; подпомагат индивидуална възпитанието и развитието  на децата и учениците. СДГ, с.Калейца е с изразено присъствие на деца от етнически малцинства и традиционно дава добри резултати в процеса на интеграцията им.

През настоящия мандат са реализирани редица проекти в това направление и осигурени 635 работни места, а именно:

 • „Независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на обща стойност 174 841,17 лв. В резултат от изпълнението на проекта, 80 лица с увреждания и 20 самотно живеещи лица получиха ежедневни социални услуги в дома си, с което се подобри качеството на живот на тези потребители. Назначени на трудов договор, като изпълнители на услугите, бяха 42 лица за период от 3 до 12 месеца, в т. ч. 7 социални асистенти и 35 домашни помощници;
 • „Независимост и включване“, по който са усвоени 155 587,64 лв. По проекта е създаден офис за организация и координация на почасовите услуги. Назначени са 34 безработни лица, две от които в офиса на звеното, а останалите на длъжности „социален асистент“, „домашен помощник“ и „домашен санитар“, за обслужване на 69 потребители;
 • „Нов избор – развитие и реализация“, получените средства по който са 247 734,80 лв. В резултат от реализацията на проекта е осигурена заетост на 113 безработни лица;

„Ново начало – от образование към заетост“, по който са получени средства в размер на 10 487,16 лв. Проектът осигури работа на млади специалисти в различни области.

 • „Подкрепа за заетост“, по който са усвоени 20 867,11 лв. В изпълнение на проекта е осигурена работа на седем безработни лица по професията „Работник поддръжка на пътища“;
 • „И аз имам семейство“, който стартира през 2012 г. с бюджет 105 472,42 лв. Утвърдени са 10  приемни семейства, а настанените деца са 8;  
 • „Подкрепа за достоен живот“ с бюджет 448 263,24 лв. По проекта е предоставена услугата „личен асистент“ на 50 лица с трайни увреждания и с невъзможност за самообслужване;
 • „Център за временно настаняване в с. Добродан, община Троян“ на стойност 24 000,00 лв. В резултат от реализацията на проекта, в община Троян е изграден център за временно настаняване с капацитет четири места. Към настоящия момент са настанени двама бездомни жители на общината;
 • „Осигуряване на достъп до работното място на лице с увреждане, работещо в Община Троян“. По проекта, на стойност 7 620 лв., е закупен преносим стълбищен колесен катерач за лица с увреждания, който осигурява достъпна среда за хора с различни двигателни увреждания.
 • „Преустройство на детска млечна кухня, гр. Троян“ (по Проект „Красива България”) на стойност 65 552,38 лв. В изпълнение на проекта е извършено преустройство на сградата на млечната кухня в град Троян. Изградени са нови В и К, ОВ и Ел. инсталации. Извършено е цялостно саниране на сградата.
 • През месец март 2015 г. стартира нов социален проект „Нови възможности за грижа“ с бюджет 160 000,00 лв., който отново ще даде възможност за предоставяне на услугата „личен асистент“ на лица с трайни увреждания и с невъзможност за самообслужване.

По-голяма част от дейностите са подкрепени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Прочетена 1609 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011