7. Гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование

РЕЗУЛТАТИ:

  • Цялостно са реиновирани три училища и пет детски градини: ОУ „Иван Хаджийски”, Троян; СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина „Синчец”в Троян; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение “Букувец” в гр. Троян
  • Осигурен е пълен обхват в детска градина и училище на децата от общината
  • Запазени са селските училища като се дофинансира дейността на тези с маломерни паралелки
  • Осигурени са 620 000 лв. финансова подкрепа на училища и ученици от общината за маломерни паралелки,  транспорт ученици, столово хранене   провеждане на „Училище сред природата”  и др.

 

Образованието е двигател, който променя светогледа и разширява хоризонтите. Промените в обществено-икономическия живот на страната неминуемо оказват съществено влияние върху образованието. Променят се критериите за знания, умения и компетентности.

Образователната политика на Община Троян следва тези реалности като:

  • осигурява достъп до образование и по-добро обхващане на деца и ученици от уязвими социални групи;
  • дофинансира дейности със средства от общинския бюджет;
  • подпомага храненето на децата и учениците;

През настоящия мандат Община Троян направи значителни инвестиции в образователната инфраструктура с цел гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование в общината и осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда - един от основните фактори за преодоляване на демографската криза и предпоставка за привличане на инвестиции за осигуряване на устойчиво развитие.

Един от най-значимите проекти, реализиран в това направление е Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение “Букувец” в гр. Троян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., чиито бюджет възлиза на 4 467 928,26 лв. На всички сгради, включени в проекта са извършени: ремонт на покрив; подмяна на дограма; полагане на топлоизолация; подмяна на В и К, Ел. и ОВ инсталации; вертикална планировка. В обектите ЦДГ „Незабравка”, с. Орешак, ОДЗ „Буковец”, гр. Троян, и СДГ в с. Калейца са изградени нови котелни помещения.

Реализиран е и един дългоочакван проект: „Укрепване и ремонт на ОУ "Иван Хаджийски", , чиято стойност възлиза на 314 260,29 лв. В резултат от изпълнението на проекта, финансиран от Посолството на САЩ, са ремонтирани покрива на училището и неговата фасада. Училището придоби изцяло нов облик, като същевременно запази архитектурната си и историческа стойност.

В началото на настоящата година стартира реализацията на проект „Ремонт на централния корпус на ЦДГ „Синчец“ с бюджет 168 059,00 лв.

Проектите са осъществени със средства от Европейски и национални фондове и със финансовото участие на Общината.

Броят на детските заведения е оптимизиран, така че да задоволява потребността от услугата по населени места. Всички деца, желаещи да посещават детска градина, са обхванати, включително подлежащите на задължително предучилищно обучение. Към момента функционират две обединени детски заведения, пет целодневни и една седмична детски градини, със седем изнесени групи към тях по селата, и една детска ясла. Три от детските градини са структурирани като средищни – в селата Орешак, Калейца и Борима. През последните три години в изнесената група към ЦДГ„Синчец“ в с.Бели Осъм има нулев прием на деца.

Към 2015 година в община Троян е изградена мрежа от училища, която съответства на потребностите. В общината има 10 общински (3 средни общообразователни, 5 основни, 2 начални) и 2 държавни училища (Професионална гимназия по механоелектротехника и Национална гимназия по приложни изкуства). Със Заповед №РД14-98/03.12.2014г. на Министъра на образованието и науката, беше закрито Основно оздравително училище „Никола Войновски“, с.Шипково. Учениците от закритото държавно оздравително училище са обхванати в други общински училища.

Учениците до 16-годишна възраст от населени места, в които няма училище, са обхванати в средищни и приемащи училища. За тях е осигурена целодневна организация на учебния ден и безплатен транспорт.

Осигурен е достъп до образование и по-добро обхващане на деца и ученици от уязвими групи. Поддържа се библиотечен фонд от учебници и учебни помагала в помощ на учениците. Осигурени са безплатни учебници и учебни помагала за децата от ПГ и за учениците от І до VІІ клас. Сформирани се различни извънкласни форми за работа по интереси; по проекти се обучават учители.

Община Троян разполага с 9 ученически автобуса, предоставени от МОН по НП„За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”. Пет от автобусите се ползват от средищните училища. Дофинансира се от общински бюджет превозът на деца и ученици. Две от училищата в общината приемат ученици в общежитие в селата Черни Осъм и Врабево; ползването на общежитието в с.Врабево е освободено от такса.

Към Община Троян е сформирана „Комисия за детето“, в която участват представители на Дирекция „Социално подпомагане“/Отдел „Закрила на детето“, МКБППМН, Детска педагогическа стая при РУ„Полиция”, Регионална здравна инспекция – Ловеч; Комплекс за социални услуги, с.Дълбок дол, училища. Функционира Местна комисия за борба с противообществени прояви при малолетни и непълнолетни. Към нея работят обществени възпитатели, които консултират деца и ученици с различни поведенчески прояви.

Създадена е добра и ползотворна комуникация между институциите, работещи с деца.

Ежегодно се проучва и анализира пазара на труда за определяне на професионалното образование и обучение с оглед потребностите на региона. Традиционно се провеждат срещи с експерти от РИО на МОН-Ловеч, Д”БТ”-Троян, директори и бизнеса за обсъждане на предстоящия план-прием. От учебната 2014/2015 година в ПГМЕТ е възстановен приемът в паралелка специалност „Мебелно производство”. Местни предприятия подпомагат обучението на ученици и квалификация на учители. С цел професионално ориентиране са проведени срещи на ученици от 6, 7 и 8 клас на основни училища в с. Дебнево, с. Борима, с. Врабево и гр. Троян с представители на местни фирми.

Ежегодно се приема Общинска програма за закрила на детето със съдействието на всички заинтересовани институции - общински училища и детски градини, РУ„Полиция”, Троян; Регионална здравна инспекция – Ловеч; отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” – Троян; Дневен център за деца с увреждания, с. Дълбок дол, Общински педагогически център, ОбКБППМН.

Общината два пъти годишно предоставя еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби. За периода  2012 - 2015 година са предоставени 248 награди, от които 237 индивидуални и 11 отборни,  на стойност 17 500 лв.

Традиционно се провежда формата „Училище сред природата”, подпомагана със средства от общинския бюджет. За придобиване на знания в различна от училищната среда, за периода са подкрепени над 2 200 ученици с над 65 000лв.

Осъществен е плавен преход между детска градина и училище. В периода от завършване на подготвителна група до постъпване в първи клас и с цел обгрижване на децата през летния период се сформират групи  в четири от училищата в града и в ОПЦ.

Възстановена е дейността на закритият плувен басейн в СОУ „Св.Климент Охридски“   без такса за ползване с финансово подпомагане от общината на стойност над 40 000 лв.

Прочетена 2081 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011