5. Гарантиране и модернизиране на здравната инфрастрктура в общината

РЕЗУЛТАТИ:

  • Учредени и работещи са Фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания и Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян
  • Обновено е медицинско оборудване в Многопрофилна болница за активно лечение – Троян ЕООД
  • Изготвена е Програма за развитие на детското и училищно здравеопазване

 

Община Троян е ангажирана с провеждане на активни мерки за гарантиране достъпа до качествено здравеопазване. Утвърдена е  последователна политика за оказването на подкрепа на лица в тежко здравословно състояние, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи и на семейства/двойки с репродуктивни проблеми.  Трета година работи Фонда за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания и са налице първите реални резултати. През 2014 година се родиха първите две бебета.

По предложение на общинска администрация, с Решение на Общински съвет – Троян е учреден „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян“. Създаването му е наложено от зачестилите случаи на потребност от финансово подпомагане на хора с тежки здравословни проблеми, нуждаещи се от скъпоструващо лечение. Отпуснати са финансови помощи за лечение на 6 лица, в размер на 5 780 лв. Набраните средства от дарения във фонда през 2014 г. са в размер на 1 167 лв.

За подобряване на здравната инфраструктура в общината е реализиран един от най-важните проекти в това направление, а именно „Реконструкция/обновяване и оборудване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, град Троян”. Проектът е с бюджет 1 287 035,93 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. За изпълнението му общината осигури собствен финансов принос. В резултат от реализацията на проекта се постигна разширяване на обхвата и качеството на предоставяните от „МБАЛ – Троян“ ЕООД здравни услуги на населението. Създадени са необходимите предпоставки за значително подобряване на възможностите за ранна диагностика. От изключително значение е изградената достъпна среда за хора в неравностойно положение. Ключов положителен ефект от проектната реализация е подобрената здравна инфраструктура в целевата територия, повишеното качество на живот и на работната среда.

През 2014 г. е извършен сравнителен анализ на здравословното състояние на децата и учениците за 2012 и 2013 г. на база представени данни в РЗИ - Ловеч. Изготвена е Програма за развитие на детското и училищно здравеопазване в Община Троян за 2014-2016 г. и План към Програмата, които са приети от Общински съвет Троян. Осигурено е медицинско обслужване във всички детски градини и училища на територията на общината.

Осигурено е ученическо столово хранене, под ежедневен контрол на ХАСЕП системите от медицинските специалисти в съответните здравни кабинети. Осигурено е хранене на деца от 6 месеца до 3 годишна възраст в обновената Детска млечна кухня в гр. Троян. Качеството и разнонобразието на храната отговаря на всички изисквания на Наредба № 2 за хранене на деца от 0 до 3 години. Готви се по нов рецептурник. Балансираното хранене на децата гарантира по-здраво подрастващо поколение. Подготвя се разширяване на услугата с два нови раздавателни пункта.

Прочетена 1150 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011