4. Подобряване на жизнената среда

РЕЗУЛТАТИ:

 • Изградена и рехабилитирана е общо 28 276 м. ВиК инфраструктура с бюджетни и европейски средства
 • Рехабилитирани са 20 700 м. улици и 21 740 м. пътища
 • С бюджетни и европейски средства е подобрената паркова среда, озеленени площи и детски площадки – общо 4 115 м2
 • Изградени са и рехабилитирани 13 529 м2 тротоари с бюджетни и европейски средства
 • 116 броя са осигурените паркоместа
 • Естетизирана е градската среда

 

Основна част от усилията за подобряване на жизнената среда са насочени към усъвършенсване на техническата инфраструктура в общината. Тя е важно условие за увеличаване на атрактивността на територията и за привличане на инвестиции и човешки ресурси.  

Най-значимите инвестиции през мандата са насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата на града и на основната част от селата. Най-голямото предизвикателство в това направление, както пред местната власт, така и пред гражданите и гостите на град Троян е изпълнението на проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., чиито бюджет възлиза на 26 141 667 лв. Строителният процес, както и цялостното изпълнение на проекта, се съпътстваха от редица проблеми, които не попречиха за неговото успешно изпълнение. Строителният процес е към своя край. Извършват се довършителни работи, свързани основно с почистване на строителните обекти. В резултат от изпълнението на проекта имаме новоизградена и реконструирана 6 854 метра водопроводна мрежа и 21 091 метра канализационна мрежа.

Успешно е реализиран проект „Интегриран проект за водния цикъл на село Шипково, община Троян”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., с бюджет от 3 000 887 лв. В резултат от изпълнението на проекта са реконструирани и/или изградени: 2 590 м водоснабдителна мрежа; 2 742 м. канализационна мрежа и Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 67 284 м3/год. и битова сграда за обслужващ персонал.

Продължават процесите на проучване и осъвременяване на техническата инфраструктура по отношение на водните цикли на селата Орешак и Врабево.

През мандата общинското ВиК дружество изгради със собствени средства довеждащи водопроводи с дължина 38 728 м. и 12 300 м. водопроводни отклонения.

През 2014 и 2015 г. е реконструирана канализацията по ул. „Спас Бояджиев“ в гр. Троян. Изграден е 164 м. канал на стойност 72 883 лева. В ЖК „Буковец“ е изградена дъждовна канализация в два участъка общо 135 м., на стойност 26 250 лева. Реконструирана е канализацията на ул. „Ленин“ в с. Врабево – 32 м., на стойност 11 497 лева.

Реконструирането и поддържането на общинската пътна мрежа е един от основните приоритети в инвестиционната програма на общината за периода 2011-2015 г. Общинската пътна мрежа е 242 км. Изграждането, ремонта и поддръжката й се извършват от Община Троян със средства на републиканския бюджет (като целева субсидия). В последните няколко години поетапно е подобрявано състоянието й, след анализ на състоянието и обслужваното население. Основните видове дейности са: изсичане на растителност, почистване и ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки, подсилване и заздравяване на пътната основа и уширяване на пътното платно, изкърпване и цялостно преасфалтиране на настилки, укрепване и ремонт на съществуващи подпорни стени.

Последователно се провежда политика с приоритет - цялостна реконструкция на улична и пътна мрежа за сметка на текущи ремонти.        Преустановена е порочната практика да се извършва цялостна рехабилитация на улици, без да е изградена подземната инфраструктура. Въведена е практика  включването на  обекти в капиталовата програма на селата да става само след решение на кметските съвети.  

За периода 2012-2015 година на територията на общината са рехабилитирани общо 130 429 кв.м. участъци от общинската пътна мрежа със средства от целевата субсидия в размер на 2 369 949 лв. Приоритетно са рехабилитирани пътища в тежко състояние, водещи към села с бизнес и туристически потенциал (с. Балабанско, с. Черни Осъм, с. Патрешко, с. Балканец, с. Белиш, с. Калейца).

Всяка година е извършвана рехабилитация и реконструкция на улични и тротоарни настилки на територията на общината. Приоритетно е извършван ремонт на тези - с най-компрометирана настилка, съобразно предложенията на кметовете и кметските наместници. През отчетния период общата реконструирана улична и тротоарна настилка, е 96 485 кв.м.  Вложени са средства в размер на 2 179 509 лв., в т.ч. целева субсидия 1 008 972 лв. и собствени средства в размер на 1 188 537 лв. (Данните за 2015 година са на база „План”).

По-големи обекти, реалзирани в града са: Реконструкция на ул. „Дунав“, рехабилитиране на ул. „Димитър Икономов“, преасфалтиране на участък от ул. „Раковски“.

През 2015 г. подлежат на реконструкция улиците: „Минко Марковски“ и „Проф. Шипковенски“; довършване на ул. „Спас Бояджиев“ и цялостното доизграждане на ул. „Здравец“. В останалите населени места по-големи обекти, които са реконструирани са улиците: „В. Ватев“ в с. Калейца, „Димитър Никифоров“ и „Младост“ в с. Орешак, „Кап. Петко Войвода“ в с. Борима и „Марин Кинкин“ в с. Голяма Желязна“. За 2015 г. е предвидено да се вложат в рехабилитация на уличната настилка по кметствата приблизително 255 000 лева.

Извършена е рехабилитация на уличната мрежа в Централната градска част, което подобри търговския и туристически облик на града. Преасфалтирани са улици, които години наред са били обект на очакване от живеещите на тях хора.

Преобладаващата част от трасетата, обхванати от проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, преминават през основни и натоварени транспортни артерии в града. Водени от този факт,  са търсени възможности за преасфалтиране на засегнатите улици след приключване на проекта.

Изпълнен е проект „Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на град Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“, финансиран от Публичната инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Общо по ПИП са положени 24 553 кв. м. нова асфалтова настилка и 7 222 кв. м. тротоарни платна, като са усвоени 1 106 304,33 лв. Чрез проекта цялостно са реконструирани улици и тротоари, които бяха в окаяно състояние като улиците: „Македония”, „Симеон Велики”, кв. „Миревско”, части от улиците „Спас Бояджиев”, „Здравец”, „Радецки”, кв. „Ливадето”,

Предприети са важни стъпки за оптимизиране на пътната инфраструктура на територията на общината. Подготвен е проект за пътна връзка между улиците „Генерал Карцов” и „Македония”.

С европейски средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. е реализиран проект „Реконструкция на ул. „Букова“, гр. Троян“, която придоби качествено нов и съвременен вид.

В приемливо състояние са поддържани улици и пътища, за които не достигат средства за цялостна реконструкция, като за текущ ремонт в годините от мандата са вложени общо 944 000 лева.

Изцяло нов вид придобиха основната част от кварталите „Лъгът” и „Младост” чрез проект, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”, с бюджет 3 657 246,68 лв. В резултат от изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:

 • 1 216 м2 подобрена паркова среда, озеленени площи и детски площадки;
 • 12 825 м2 изградени и рехабилитирани тротоари;
 • 27 895 м2 реконструрирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа;
 • 116 бр. осигурени паркоместа.

Облагородени са паркове и градини чрез проектите, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.:

 • „Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Троян и с. Дебнево, община Троян“ с бюджет 77 216,00 лв. За двата обекта са извършени необходимите строително-монтажни работи по благоустрояване на парковете, предмет на проектите, обновяване на съществуващите в тях детски площадки с цел осигуряване на възможности за игра на децата в подходяща естетическа и безопасна среда;
 • „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в село Балканец, община Троян“, на стойност 36 401,22 лв. В резултат от изпълнението на проекта е изградена спортна площадка с размери 34,00х20,00 м или площ 680 м2, на която са обособени игрище за футбол на малки вратички, игрище за волейбол и игрище за бадмингтон. Допълнително е направена бетонова площадка с площ 40 м2, върху която е изграден дървен навес за спортуващи и зрители.

В началото на настоящата година стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Организирани са информационни срещи със собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, допустими за финансиране по програмата. Оказано е пълно съдействие на гражданите, предприели действия за регистриране на сдружения на собствениците, за кандидатстване по програмата. До настоящия момент в Община Троян са регистрирани 7 бр. сдружения на собствениците. Подадените Заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (ЗИФП) са 4 бр. Същите получиха положителна оценка, в резултат на което, между Община Троян и сдруженията на собствениците са подписани съответните договори. Между „Българска банка за развитие“ АД, Областен управител – Ловеч и Община Троян са подписани 4 бр. договори за целево финансиране по програмата. В процес на провеждане е обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на необходимите обследвания на сградите: бл.219, ж.к. „Лъгът“, гр. Троян; бл.13, ж.к. „Лъгът“, гр. Троян; бл.3, ж.к. „Младост“, гр. Троян; бл.15, ж.к. „Лъгът“, гр. Троян.

През 2014 год. е изработен проект за изграждане на нов паркинг с 20 паркоместа в имот до сградата на „Местни приходи”, чието изграждане е предвидено по градоустройство. По ориентировъчна стойност средствата, които ще са необходими за изграждането му, са около 98 000 лева. Изграждането предстои да започне до края на 2015 година.

За подобряване на транспортната свързаност и обслужване, през тази година предстои да се актуализира генералния план за организация на движението в гр. Троян.

Всяка година  се извършва полагане на маркировка и обновяване на знаковото стопанство. За периода 2012-2014 год. са вложени 88 524 лв. За 2015 година са предвидени 35 000 лв.

През 2012 г. са приключени строително монтажните работи по проект №BG161PO001-1.4.06-0030 „Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., чиито бюджет достигна 879 641,48 лв. Осигуреното съфинансиране от Община Троян е в размер на 43 856,41 лв.

Изпълнението на проекта включва изграждане на подпорна стена по левия бряг на река Бели Осъм, в участъка от хотел „Троян Плаза” до въжения мост при ул. ”Васил Спасов”. Подпорните стени се изпълниха с еластичен кофраж, който създава реалистичен ефект на реден камък, хармонизиращ  със стените от каменна зидария. С проекта се разшири 210 м. от речното корито с 10 до 20 м. в различните профили и се изградиха 303 м. крайбрежни стени, което осигурява нормален отток при пълноводие и предпазва прилежащата територия от заливане при високи води и запазва 186 м. речен бряг от ерозивни процеси.

Започна работа по подготовка на цялостна програма за обезопасяване и естетитизиране на речното корито на р. Осъм в  района на града.  Наред с успешно приключилия проект за подпорна стена, през годината е завършен проект за изграждане на втори етап на стената – от моста при ул. „Васил Спасов” до „Нунките”. Почистен е участъка от моста при „Актавис” до моста при „Елма”. Изкоренени и извозени са дънери  от върби,  подравнен е терен от 8 дка.

На 01.08.2012 г. официално е открита фитнес-площадка на открито с 6 уреда с 12 места за едновременно ползване, която се намира в централната градска част край река Осъм.  Осъществената идея е резултат от съвместен проект между „Виваком” и Община Троян.

Изградените квартални съвети активно се включват в благоустрояване, озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови и алейни пространства. Общинската администрация подпомага организацията на гражданските структури; осигурява и доставя необходимите строителни материали за благоустрояване, посадъчния материал за озеленяване, зацветяване и градинско обзавеждане - пейки, беседки и др. за подобряване и оформяне на зони за отдих. Съобразно финансовите възможности и след разглеждане и прецизиране на постъпилите предложения,  са оформени цветни градинки,  засадени декоративни храсти и растения, изградени площадки със зони за отдих. Монтирани са 4 беседки в обособени паркове и предоставени пейки. Високо ценим активността и  доброволния труд на гражданите.

Подобрен е достъпа на хора с увреждания до публичните сгради на територията на общината. Продължаваме да работим в тази посока при реконструкциите на всички тротоарните платна.

Предприети са ефективни действия за обезопасяване на детските площадки на територията на цялата община.  Всяка година се извършва одит и се подмят повредените настилки и съоръжения.

През отчетния период са проектирани  и изградени детски площадки на територията на Детска ясла №1, ОДЗ „Мир“ и изнесена му група в с. Дебнево, ЦДГ „Здравец“, ЦДГ „8-ми Март“, ЦДГ “Синчец”, ОДЗ „Буковец” в гр.Троян и ОУ “Васил Левски” в с. Борима  на стойност 169 980 лв. Вложените средства са от бюджетите на Община Троян и  на детските заведения.

Благоустроени са дворни пространства в детски градини, чрез реализацията на проектите:

 • „Изграждане на открита детска площадка в ОДЗ „Буковец“, гр. Троян, с бюджет 37 834,54 лв. Изградени са четири детски площадки: три за деца от 0 до 3 год. възраст с тематика: ”Джунглата”, “Морето” и “Гората”; една за деца от 3 до 12 год. с тематика “Гората”. Съоръженията за деца от 0 до 3 год. възраст са монтирани върху армирана бетонова настилка с положена отгоре удъропоглъщаща настилка. Извършени са строително монтажни работи по благоустрояване на дворното пространство;
 • „Изграждане на открита детска площадка в ОДЗ „МИР“, гр. Троян,с бюджет 43 516,13 лв.Изградени са две детски площадки за деца от 3 до 12 год. с тематика “Джунгла ” и “Гората”. Извършени са строително монтажни работи по благоустрояване на дворното пространство.
Прочетена 1593 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011