3. Ефективен мениджмънт при управление на финансовите и материалните ресурси на общината

РЕЗУЛТАТИ:

 • С доброто управление на общинските финанси се създаде възможност за устойчиво и балансирано развитие на Общината през мандата
 • Въведена е  прозрачна и честна система на възлагане на обществени поръчки. През последните две години от мандата няма обжалвани процедури
 • Увеличени са собствените приходи  от 5 млн. 490 хил. лева  на 6 млн. 760 хил.лева и е постигнат ръст от 1 млн. 270 хил. лева или 23 %  
 • Икономизирана е  разходната част на бюджета като са постигнати преходни остатъци между  2, 8 и 4 млн. лева
 • Капиталовите вложения нарастнаха от 16,6 % до 20 %  от общинския бюджет
 • Общината получи в собственост 28 202 бр. имоти с обща площ 126 184.787 дка., с което  земите от Общинския поземлен фонд са повече от 160 хиляди декара и повече от 29 хиляди броя имота.
 • Общо през мандата, в качеството си на бенефициент или партньор, Община Троян е администрирала 41 бр. проекти на обща стойност 50 486 494,00 лв.
 • В резултат на засилената финансова дисциплина и квалификацията на администрацията, са ограничени финансовите корекции по европроекти.
 • Годишните финансови отчети през мандата са заверявани от Сметна палта без забележки

В общината се провежда разумна политика за бюджетна стабилност и спазване на принципите на добро финансово управление: всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.

Чрез бюджета, успяваме да осигурим необходимия финансов ресурс за съфинансиране по проекти, за създаване на съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически атракции, висока степен на социална ангажираност.

При разработването на бюджета, се съобразяваме и със спецификата на общината, на финансовите ресурси и общите потребности на населението. Ежегодно се обсъждат годишните приоритети, финансовите възможности и съответно разходните потребностите. С влизането в сила на Закона за публичните финанси, Общински съвет прие Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. С нея се регламентират стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност, с оглед реализиране на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на Община Троян.

За повишаване на ефективността на финансовото управление и контрол се търсят нови възможности за увеличаване на собствените приходи. В резултат на положените усилия, реализираните собствени приходи през 2011 година са в размер на 5 млн. 490 хил. лева, които са се увеличили през 2014 година на 6 млн. 760 хил. лева или е отчетен ръст от 23 % (1 млн. 270 хил. лева).

При разходването на бюджетни средства се спазват принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност.

С преструктурирането на Домашен социален патронаж, се постигна по-висока икономическа ефективност, при запазване качеството на услугата. В резултат на предприетите действия през 2014 г. се намалиха разходите за услугата и се постигна 56 % покриване на текущите разходи с реализираните приходи. Покриването на разходите със събраните приходи е 43 % през 2012 г. и 49 % през 2013 г.

Към ОП „Комунални услуги“ са разкрити звено за поддръжка и ремонт и звено за улично осветление, с което са намалени разходите за тези услуги.

При основната част от образователните и здравни услуги - детски градини и детска ясла, относителният дял на таксите, събирани от гражданите ежегодно, се доближават до приетите за оптимални съотношения 50:50%.

В резултат на тези наши действия са постигнати значителни икономии в разходната част на бюджета; финансовите години приключват без неразплатени разходи и със значителни преходни остатъци между 2,8 и 4 млн. лева.

Ежегодно нарастват капиталовите вложения от 16,6 % през 2011 г., 17,4% през 2012 г. на около 20 % през 2013 и 2014 г., което е показва, че след оптимизиране на разходите за текуща издръжка, свободните средства се пренасочват за инвестиции.

За стимулиране на доброволческата дейност, правоспособните планински спасители и лицата, които са доброволци по смисъла на Наредбата за доброволните формирования за предотвратяване на бедствия, пожари и др., заплащат намален размер на такса битови отпадъци. Същото облекчение е въведено и за лица със сключен граждански брак между лица на възраст до 35 години.

Добре работещата система за финансово управление и контрол гарантира прозрачност  на целия бюджетен процес. Гражданите на общината активно участват през годините в бюджетния процес.

Субсидирането и подпомагането на бюджетните звена, културни, спортни и други институции, става при определени правила и при извършване на конкретни дейности. През мандата е приета Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян, на база на която след приключването на всяко тримесечие, се предоставя на Интернет страницата на Общината информация за извършените разходи по основни показатели.

Качественото счетоводно обслужване допринася за повишаване  ефективността  на финансовото управление при разхода на публични средства, за гарантиране на прозрачност при управление на бюджетните и европейските средства  и  ясни правила при разхода на публичните средства.

През 2013 г. е въведена практика  ежедневно да се осъществява  компютърна обработка на всички приходни и рзходни документи, в резултат на което своевременно се предоставя исканата информация. Подобрена е организацията по аналитичната отчетност  при отчитане на привлечените средства по  европейските програми.

През периода 2011-2015г. са положени усилия за засилване на контрола при отчитането на бюджетните средства от второстепенните разпоредители. Въведена е практика  за провеждане на тримесечни срещи-обучения с финансисти и счетоводители на второстепенни разпоредители с участието на финансисти, представители на отдел "Бюджет  ЧР" и Звеното за вътрешен одит от администрацията.

Всички годишни финансови отчети на община Троян се заверяват без резерви, което означава, че същите отразяват достоверно действителното финансово и имуществено състояние на община Троян.

Гарантирана е публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в община Троян.

Провежда се  балансирана и справедлива местна данъчна политика. Размерите на местните данъци и такси са съобразени както с потребността от услугата, така и с възможността на данъкоплатците да поемат планираните дейности. Всички важни промени в данъчното облагане са добре обосновани и обсъдени със заинтересованите страни.   Прилага се публично оповестена система за осигуряване събираемост на местните приходи. Своевременно се уведомяват гражданите за размера на техните данъчни задължения и сроковете за погасяването им. Осъществява се проверка и контрол върху коректността на подаваните от данъкоплатците декларации.    Неиздължилите се в срок данъкоплатци са предупреждавани неколкократно за спазване на установените регламенти. За улеснение на клиентите, е поставено посттерминално устройство за безналични разплащания към бюджета на общината.

В началото на  2014г. е предоставена  възможност на гражданите и бизнеса да извършват проверка на задължения по местни данъци и такси чрез   защитен достъп по Интернет до информационната системата на отдела, след получаване на клиентски идентификационен номер.

За периода ноември 2011- юни 2015 г. са съставени 5049 бр. актове за установяване на задължение и покани,  които са за 2 915 740 лв. От юни 2012 г. до настоящия момент,  по съставени актове са постъпили над 695 000 лв. Окомплектованите преписки са предавани за принудително събиране от публични изпълнители на НАП и съдебни изпълнители. При държавен съдебен изпълнител са образувани над 100 дела, при частен съдебен изпълнител са образувани 220 дела за 390 хил. лв. от които по 53 дела са събрани 124 хил. лв. В резултат на това нарастват данъчните приходи, както следва: през 2010 г. са 1 702  хил. лв., през 2011 - 2 052 хил. лв., а през 2014 г.са 2 527 хил. лв., с  ръст над 48 % спрямо 2010 г. Общо данъчните приходи за периода 2011-2014 г. са нараснали със 743 хил. лв.  

 

Всички действия по управление и разпореждане с общинско имущество се извършват след анализиране на възможностите и потенциала на всеки конкретен имот, необходимостта му за нуждите на общината, преценка по законосъобразност и целесъобразност и след становище на кметския съвет в съответното населено място.

През мандат 2011 – 2015 г. са изготвени и приети от Общинският съвет – Троян следните документи по отношение на общинската собственост :

 • Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2015 година;
 • Програми за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Троян през всяка една от годините от мандата;
 • Наредба за предоставянето за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост от съответната етажна собственост в Община Троян.

За периода 01.11.2011 г. до настоящия момент са съставени 1353 бр. актове за общинска собственост, което представлява 51 % от всички съставени актове до момента (от 14.11.1996 г.). Общият брой на всички съставени актове е 2 638.

За ефективно управление на общинските горски територии и в съответствие с изискванията на Закона за горите, е създадено структурно звено в администрацията за управление на горските територии и общинския поземлен фонд. С решение №306/28.03.2013 г. на Общинският съвет е приета Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на Община Троян.

През 2013 г., след активни действия на Община Троян, с Протоколно решение по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-12-10/16.01.2013 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, на община Троян са предадени в собственост земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Общината получи в собственост 28 202 бр. имоти с обща площ 126 184.787 дка., с което  земите от Общинският поземлен фонд са повече от 160 хиляди декара и повече от 29 хиляди броя имоти.

Това наложи оформянето на концепция, съдържаща отправната гледна точка към същността на земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и водещата идея за управлението и разпореждането с тези земи. С решение №502/19.12.2013 г. на Общинския съвет – Троян са приети Правила за управление и разпореждане със земеделските земи от Общинския поземлен фонд и включените в него земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.

За възстановяване на горския потенциал и провеждане на превантивни дейности, са изпълнени три  проекта, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., на стойност 96 797 лв. В резултат са възстановени 50 дка в землището на с. Голяма Желязна, извършено е почистване на терена, почвоподготовка и залесяване с бързо растящи видове (бяла топола) на 3 ха неземеделска земя в землището на с. Калейца и са залесени 3,4 ха пострадали гори от ветроломи и ветровали в землището на с. Старо село. Закупено е оборудване за противопожарни депа в с. Голяма Желязна, с. Шипково и град Троян.

Общо от опериране с общинската собственост, по реда на Закона за общинската собственост, през 2012 г., в Община Троян са постъпили 558 796 лв., което представлява 101.72 % от постъпленията през 2011 г.  През 2013 г., са постъпили в бюджета на Община Троян, 774 888 лв., което представлява 132.31 % от постъпленията през 2012 г. . Значителен ръст се наблюдава през 2014 г., като са постъпили в бюджета на Община Троян  1 143 970 лв., което представлява 147.63 % от постъпленията през предходната година. 

През периода на изпълнение на управленската програма е провеждана разумна политика за постигане на бюджетна стабилност в Общината, която  гарантира ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси при спазване на строга бюджетна дисциплина.

С доброто управление на общинските финанси се създаде възможност за устойчиво и балансирано развитие на Общината.

Значителен финансов ресурс през мандата е осигурен чрез проекти, финансирани от външни, най-вече европейски средства.

Общо, в качеството си на бенефициент или партньор, Община Троян администрира  41 бр. проекти на обща стойност 50 486 494,00 лв., като интервенции са реализирани в следните сфери:

 

Сфери на интервенции

Брой проекти

Стойност

%

Строителство на екологична инфраструктура

3

29 991 504.55

59.41

Подобряване на жизнената среда

6

5 047 565.43

10.00

Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура

5

5 031 598.22

9.97

Подобряване на културния продукт и културната инфраструктура

3

1 043 569.96

2.07

Обновяване на туристическите продукти и туритическата инфраструктура

4

1 860 251.52

3.68

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

3

96 797.36

0.19

Обновяване и модернизация на здравната инфраструктура

1

1 287 035.93

2.55

Разширяване обхвата на социалните услуги

10

1 354 874.34

2.68

Повишаване ефективността и ефикасността в работата на общинската администрация

3

304 114.69

0.60

Прилагане на СМР за територията на общините Троян и Априлци

1

3 875 000.00

7.68

Повишаване на ефективността на управлението и прилагането на политики

2

594 182.00

1.18

 

41

50 486 494.00

100

           

Този финансов ресурс има определяща роля за постигане на целите, заложени в управленската програма за мандата.

Прочетена 1765 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011