2. Създаване на предпоставки за стимулиране на инвестициите и подкрепа за развитие на малки и средни предприятия с цел поддържане и формиране на работни места

РЕЗУЛТАТИ:

Безработицата в община Троян намаля от 7,5% през 2011 г. на 6,7 % през 2014 г.

Регистрираните работни места нарастнаха  от 684 през 2011 г. на 975 през 2014 г. или с 42 %

Младежката безработица намаля от 17 на 11%.  

През последните две години темпът на намаляване на населението на общината спадна два пъти

В резултат на следваната политика за стимулиране на бизнеса, се констатира положителен ръст на икономиката в общината

Оптимизирането на местните данъци, такси и качеството на обслужване, повиши инвестиционната активност

Реализираните иновативни рекламни кампании и културни събития за популяризиране потенциала на Община Троян, се отрази позитивно на общината като туристическа дестинация, а оттам – и на туристическия бизнес

 

БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ БЕЗРАБОТНИ

За периода на мандата, приоритетна и постоянна е грижата на екипа по отношение на осигуряване на условия и предпоставки за развитие на общинската икономика, с цел увеличаване на работните места за жителите от общината.

Безработицата в общината е най-ниската, в сравнение с другите общини от Ловешка област и значително по-ниска от средната за страната.     Въпреки това, място за успокоение няма, предвид очакванията на хората и миграционните процеси.

 

 

С Решение №897 от 28.04.2015 г. на Общински съвет – Троян, е приет ,,План за превенция и ограничаване на младежката безработица в Община Троян за периода 2015-2018 г.“ Работата по изготвяне на анализите и подготовката на плана започна значително по-рано от поставянето на темата за младежката безработица като национален приоритет. Документът, като практически инструмент, подпомага заинтересованите страни на местно ниво при идентификацията и оценката на проблемите, рисковете, предимствата и възможностите при търсене и предлагане на работна сила в общината. В резултат, е формулирана адекватна краткосрочна и средносрочна политика за развитие на местния пазар на труда и прилагане на комплексни и изпълними мерки за преодоляване на набелязаните проблеми и предизвикателства.

Продължава тенденцията за създаване на съвременни устройствени планове като основен инструмент за подобряване на инвестиционния климат и цялостния архитектурен облик на града. Прилага се индивидуален подход към всеки инвеститор и се оказва интстуционална подкрепа. През годините са изпълнени основната част от обещаните мерки за подпомагане и стимулиране на инвестициите.

Всички одобрени и влезли в сила подробни устройствени планове  се нанасят върху действащите регулационни планове на населените места, с цел поддържането им в актуално състояние. През периода са подготвени технически задания, възложени и изработени предвидените в капиталовите програми 14 бр. подробни устройствени планове. Одобрен е подробен устройствен план  на археологически комплекс “Состра”,  след което е извършена процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за паркинг и пътна връзка към  “Состра”.

В подкрепа на бизнеса, през 2013 г., е изградена и започна да функционира новата географска информационна система (ГИС) на община Троян със слоеве: кадастър, собственост и застрояване. През 2014 г. продължи работата по усъвършенстване на стартиралата платформа със събиране и подготовка на данни за създаване на слой за подземната инфраструктура.

Изпълняват се последователни действия за обособяване на Бизнес зона „Север”:

 • приет е ПУП – ПРЗ Бизнес зона „Север”, м.”Сврачи дол” с Решение №.677/26.06.2014 г. на Общинския съвет;
 • променено е предназначението на земята за неземеделски нужди с Решение КЗ – 21/12.12.2014 г. на Комисията за земеделските земи;
 • през 2015 г. е проектирана обслужващата техническа инфраструкура;
 • приет е ПУП – ПРЗ Бизнес зона „Север”, м.”Троянско поле” с Решение №676/26.06.2014 г. на Общинския съвет – Троян.

Оказва се институционална подкрепа за икономическото развитие на Община Троян:

 • осъществени са срещи с представители на Българската агенция за инвестиции, Агенцията за малки и средни предприятия, Българската банка за развитие, Българо-швейцарската търговска камара, Търговско-промишлена и земеделска камара – Ловеч и др.;
 • през 2013 г., по покана на Българо-швейцарската търговска камара, представители на общината взеха участие в регионалната среща на камарата; след персоналната покана на Българо-швейцарската търговска камара, Община Троян беше представена от същата през 2013 г. на годишната среща с бизнеса в Берн, Швейцария;
 • изготвено е  представяне (презентация) на общината и бизнеса на български, английски и немски език.

В резултат на съдействие от страна на Община Троян, цялата дейнност на „Копа хидросистем”-ООД,  се концентрира тук, като европейски център за производство на хидравлични цилиндри, а в м.”Кантона – гарата” в с.Добродан, „Техник партнер БГ” ЕООД ще осъществява дейността си.

Важно значение за подобряване на бизнес-средата има нашето съдействие за възстановяването на  Митническо бюро – Троян.

През 2012 година са предприети стъпки за оптимизиране размера на местните данъци и такси, като лост за насърчаване на инвестиционната активност, при справедливо поемане на тежестите на кризата между бизнеса и общинския бюджет. Намалени са ставките на данъка върху превозните средства и такса смет върху нежилищните имоти. Създадена е работна група на експертно ниво, с цел оптимизация на данъците и таксите, в контекста на една стимулираща бизнеса данъчна среда в общината. Двукратно е намален  размера на патентния данък с 5%.   

И през 2013, 2014 и 2015  година следваме политика за стимулиране на бизнеса, предвид продължаващата тежка икономическа ситуация в страната и нейното отражение върху фирмите и гражданите. По предложение на администрацията, Общински съвет - Троян прие:

 • да не бъдат актуализирани началните базисни цени за отдаване под наем на общински имоти и месечните наемни цени на всички нематели на общината и едноличните търговски дружества с общинско участие, по действащите към момента договори;
 • да се намалят общо със 7% месечни наемни цени на всички наеми, с изключение за отдадени под наем помещения за нуждите на общинските ръководства на политическите партии;
 • след направен сериозен анализ по отношение на данъка върху моторните превозни средства през 2013 г., е намален данъка за 2014 година от 1,5 на 1,3 промила. Сумата е компенсирана в резултат на по-висока ефективност при събираемостта на местните данъци;
 • въведе се система за стимулиране на наемателите на имоти – общинска собственост, която цели  както стимулиране на наемателите към навременно и предварително заплащане на месечните наемни вноски, така и стриктно погасяване на задълженията им по отношение на консумативите (ел. енергия, вода), включително и дължимата такса битови отпадъци.

Община Троян е сред малкото български  общини, които в условията на криза намалява размерите на общинските данъци и такси, предлага облекчения за определени категории граждани и споделя проблемите, които гражданите и бизнеса изпитват.

В резултат на доверието и добросъвестността на гражданите и бизнеса, както и на оптимизираната работа в отдел „Местни приходи”,  през годините е постигната по-висока събираемост. Съкратени са сроковете за издаване на удостоверения от отдел „Местни приходи“ и е намалена административната тежест върху бизнеса. Стремим се ефективно да управляваме общинската собственост чрез оптимизиране на контролните функции по отношение събираемостта на приходите от отдадени общински имоти, земеделски земи и от рекламна дейност.  Считаме, че всичко това даде глътка въздух на бизнеса и гражданите и помогна по-леко да се преодолеят затрудненията, предизвикани от кризата, както и да се запазят работните места.

Непрекъснато се работи за усъвършенстване дейността на общинска администрация и качеството на обслужване на бизнеса и гражданите. Полагат се системни усилия за повишаване на професионализма и изпълнение на политики, ориентирани към резултати, в различните направления. Целим повишаване на  прозрачността и отчетността в работата, чрез съвременни информационни технологии, въведената географско-информационна система  и публичните регистри на общинската собственост, които са достъпни от всяка точка и по всяко време.

След направен реинженеринг на административните услуги, с цел съкращаване на време и разходи за бизнеса, са въведени 12 електронни услуги. В Центъра за административно обслужване е открито гише на бизнеса, което води до спестяване на време за подаване на заявления и пълно окомплектоване на прилаганите документи.

Политиката на Община Троян през отчетния период е насочена към подобряване на базисната инфраструктура и условията за развитие на бизнеса. Съобразно възможностите, се осигуряват средства от бюджета за изграждане на необходимата инфраструктура. Ръководството следи за изпълнението на поетите ангажименти в количествено, качествено измерение и времеви срок.  Подобрена е инфраструктурата около всички основни бизнесзони в града – м. „Сврачи дол”, „Южна промишлена зона”, „Атлант”, кв. „Ливадето”, „Кози вир” и част от райните около основните фирми в селата.

През мандат 2011 – 2015 г. за развитие на базисната инфраструктура (улица в с. Гумощник, санитарно-охранителна зона „Въртяжка”, разширение на гробищен парк с. Орешак, осигуряване на археологически ообект „Состра“, осигуряване трасета на канализационни колектори на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”), са придобити 10 бр. поземлени имоти или части от тях на обща стойност 77 945 лв. и са учредени в полза на общината вещни права за осигуряване на трасетата на колектори от Втория етап на водния цикъл на Троян (право на преминаване, право на прокарване и отстъпено право на строеж) върху 47 поземлени имота, чиято стойност възлиза на 89 914 лв.

След продължителни усилия и битки, с Решение №421/23.06.2014 г. на Министерски съвет и Договор от 07.08.2014 г., на Община Троян са предоставени безвъзмездно в собственост минералната баня и минералния басейн в курорт „Шипковки минерални бани”. Работим за постигане на по-добър и ефективен начин за управлението им.

През 2013 г. Община Троян получи като дарение изключителното ползване на авторски права върху произведение на дизайна, представляващо търговска марка на общината, а през 2014 г. - удостоверение за авторски права върху лого: Троян „Сърцето на балкана“ за срок от 10 г., от Патентно Ведомство на Република България. Със заповед №767/04.08.2014 г. на кмета на Община Троян, бяха утвърдени правила за ползването му от физически и юридически лица.

Реализирани са иновативни рекламни кампании за популяризиране на туристическия потенциал на Община Троян:

 • туристически пакет „3 дни в Троян“, за който са изготвени и двуезични рекламни материали;
 • журналистически инфо-тур с участието на журналисти от национални медии в областта на туризма през 2014 и 2015 г.;
 • реклама чрез хартиени рекламни чаши за вендинг автомати;
 • рекламен билборд на Автомагистрала „Хемус”.

Със средства от събрания туристически данък:

 • ремонтиран е и пуснат в действие градския фонтан;
 • са декорирани паркове с дървени фигури;
 • изградени са и аранжирани  декоративни цветни фигури;
 • монтирана е обществена тоалетна;
 • съфинансирани са дейности за популяризиране на туристическия потенциал;
 • изготвена е информационна туристическа карта;
 • връчен е приз за Коректни туристически обекти за 2014 г.

През 2013 г. Община Троян взе участие на Световно Туристическо Изложение- „WTM - LONDON” в изпълнение на дейностите по проект „Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни атрактивни туристически продукти и услуги”.

За периода 2011 – 2015 година е постигната устойчивост и е реализиран ръст на събрания туристически данък (до 2013 г. туристическа такса). При събрани през 2011 г. 38 095 лв. до 69 240 лв. през 2014 г.

Предприети са действия за обявяване на с. Шипково и с. Чифлик за балнеоклиматични  курорти  от национално значение и на климатично планински курорт „Беклемето” за курорт от национално значение.

Чрез Областната комисия по военните паметници, започна процедура за получаване на статут на военен паметник на Паметник „Арка на свободата” в м. „Горал тепе” на Троянския проход.

През 2013 година са подписани петгодишни договори с четирима превозвачи за обслужване на републиканската, областната и общинска транспортни схеми.

В покрепа за развитие на туристическия потенциал са реализирани проектите:

 • „Развитие на туристически атракции в община Троян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., с бюджет 1 394 377,44 лв. В резултат от изпълнението на проекта са извършени строително монтажни работи за реконструкция и модернизация на изложбени зали № 1, 2, 3, 7 и 8, обслужваща сграда, покрита връзка между зала №1 и зала №2, главен вход и двор на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак. Закупено и монтирано е ново оборудване. В рамките на проекта са обучени пет лица по професията „Екскурзовод”. На 11 и 12 май 2012 г., в рамките на проекта, се проведе информационно-атракционно събитие за промотиране на туристическия продукт „Дестинация – Троян”. Изпълненото на проекта е сериозна стъпка за превръщането на НИХЗИ в международен изложбен и културен център. Проектът получи своето признание и с връчения на община Троян приз за най-успешна туристическа атракция, финансирана по ОП „Регионално развитие“ през 2012 г.
 • „Обновяване на туристическата инфраструктура на община Троян чрез изграждане на информационен пункт и съоръжения за посетители“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за перода 2007-2013 г., на стойност 33 212,28 лв. В резултат от изпълнението на проекта, е монтиран информационен пункт (терминал) в централната част на град Троян, който предоставя на туристите и гостите на град Троян и общината видео, снимкова и текстова информация за туристическите обекти на нейната територия, хотелите и други туристически атракции, разписания на влакове и автобуси и друга полезна информация. На централния площад на град Троян са монтирани 38 бр. пейки без облегалки и 8 бр. пейки с облегалки, които до голяма степен променят облика му.
 • „Обновяване на туристическата инфраструктура на град Троян, чрез създаване на атракционни зони в Музея на занаятите и изграждане на туристическа пътека“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., с бюджет 31 975,80 лв. В резултат от неговото изпълнение са създадени три атракционни зони в музея с необходимото оборудване за популяризиране на културното наследство на траките; доставен и монтиран е информационен пункт; обособена е туристическа пътека „Турлата“, чрез монтиране на необходимите съоръжения за информация и отдих (указателни и информационни табели, пейки, маса, беседка, кошчета за смет).
 • През 2013 г. Община Троян, в качеството си на партньор, заедно с общините Ловеч, Летница и Априлци, активно участва в изпълнението на проект „Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., с бюджет 445 950,00 лв., като основната му цел е да превърне туристическия потенциал на региона Ловеч-Троян-Летница-Априлци в туристически продукт за привличане на посетителски и инвеститорски интерес, подобряване на имиджа, привлекателността и конкурентноспособността на територията.

По повод Световния ден на Географските Информационни Системи (ГИС), отбелязан в България на 19.11.2014 г. за 16-ти пореден път, Община Троян е отличена в категория „Регионална и местна администрация“ за съвременен подход в прилагане на ГИС за популяризиране и развитие на туризма.

За запазване, подпомагане и развитие на местния бизнес, подобряване на контактите с администрацията, идентифициране на проблеми и привличане на инвестиции, през 2012 г. е създаден Консултативен съвет за икономическо развитие на Община Троян, като помощен консултативен орган на Кмета на Община Троян. В резултат на взаимодействието са постигнати законодателни решения в интерес на бизнеса, съгласуване на местната нормативна уредба с потребностите на бизнеса; по-добро обслужване и по-висока степен на взаимна информираност на страните.

Прочетена 1577 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011