1. Планиране на дългосрочното и средносрочно устойчиво развитие на общината в различните сектори на обществения живот

РЕЗУЛТАТИ:

  • Приета е последваща оценка на Общинския план за развитие на община Троян за периода 2007-2013 г.
  • Изготвен е предварителен проект на Общия устройствен план на община Троян.
  • Приети са Общински план за развитие на община Троян 2014 - 2020 г. и Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян
  • Приета е Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2015 година
  • Приета е Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Троян през периода 2012 – 2015 г.
  • Приета е Стратегия за развитие на образователната система в община Троян за периода 2014-2020 година и Програма за изпълнението й за периода 2014-2016 година
  • Утвърден е транспортен комуникационен план  на републикански път III-357
  • Включено е реиновирането на трасе “ІІ-35” в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура” за програмен период 2014-2020 г.

 

Мандат 2011-2015 г. се характеризира с това, че е граничен за два програмни периода, свързани с политиките на Европейския съюз. В рамките на тези четири години са процедирани и изпълнени важни за общината проекти, залегнали в Общинския план за развитие на Община Троян през периода 2007-2013 г. и същевременно са разработени стратегическите документи за развитие на общината през настоящия програмен период 2014-2020 г.

Една от важните задачи беше успешното приключване на програмния период 2007-2013 г. и планиране на програмния период 2014-2020 г., като предпоставка за привличане на европейско и друго външно финансиране, с цел изпълнение на важните за общината задачи, за които не достигат средствата от общинския бюджет.

Съобразно законовите изисквания, в началото на 2014 г. е разработена Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Троян за периода 2007-2013 г., която е приета с Решение № 661 от 26.06.2014 г. на Общинския съвет.

С Решение № 87/29.03.2012 год., Общински съвет – Троян даде ход за изработване на Общ устройствен план на Община Троян (ОУПОТ). Община Троян е втората българска община, която започна работа в условията на новите изисквания за приемане на ОУПОТ - важен инструмент за управление на устройствената политика, както и за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града. Готов е предварителния проект на Общия устройствен план на община Троян. Предстоят процедури по обявяване, съгласуване и провеждане на обществено обсъждане на предварителния проект на ОУПОТ.

Разработването на Общински план за развитие на община Троян 2014-2020 г. е започнато в началото на 2013 г., съвместно със заинтересованите органи и организации; с икономическите и социалните партньори, както и с активното гражданско участие. Документът е приет с Решение №473 от 28.11.2013 г. на Общинския съвет. Поставени са на планова основа местните инициативи, за да се създаде конкретна алтернативна политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите при решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи. С това се обосновава стремежът и усилията на ръководството на Община Троян да използва наличните ресурси и природни дадености по възможно най-ефективен начин, с цел да осигури за хората по-висок просперитет и условия за реализация.

Разработването на Общинския план се осъществи успоредно с активното участие на Община Троян като партньор в проект на Областна администрация – Ловеч „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“, с бюджет от 558 529,21 лв.

Приет е  Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян. Неговата цел е да подпомогне осъществяването на дългосрочната визия за развитие на град Троян. В процеса по разработването на плана са привлечени всички структури на гражданското общество.

В съответствие с Енергийната стратегия на България са изготвени и приети от Общински съвет Троян: Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2012–2015 г. (краткосрочна) и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2012–2022 г. (дългосрочна). Формулирани са инициативите и мерките за повишаване на енергийната ефективност.

Особено ползотворно през изминаващия мандат е сътрудничеството с Местна инициативна група Троян и Априлци, създадена по подхода ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони през периода 2007-2013 г. В качеството си на партньор на МИГ,  се изпълнява проект „Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на общините Троян и Априлци“  на стойност 3 875 000 лв.

С Решение № 660/26.06.2014 г. на Общински съвет Троян са приети „Стратегия за развитие на образователната система в община Троян за периода 2014-2020 година и Програма за изпълнението й за периода 2014-2016 година“.

Продължават процесите на проучване и осъвременяване на техническата инфраструктура, насочена към интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда.

Работи се за развитие на транспортната инфраструктура и за подобряване на републиканската пътна мрежа на територията на общината. Изработен е и представен за разглеждане и съгласуване в АПИ Транспортен комуникационен план, илюстриращ възможността трасето на републикански път III-357 да бъде изместено по съществуващата улична мрежа в източната част на града – от кръстовището с улица „Раковски”, по улиците „Раковски” и „Опълченска” до кръстовището с улица „Димитър Икономов” (път II-35). Аактуализиран е проект за подобект „Мост над р. Бели Осъм“. Като сериозен успех може да се определи включването на трасе “ІІ-35” в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура” за програмен период 2014-2020 г. Това е предпоставка за решаването на транспортната свързаност на града - един много важен за гр. Троян проблем с дълга история.

Изготвена е Общинска програма за опазване на околната среда. Част от нея е Програмата за управление на отпадъците, целяща да доведе до намаляване на въздействията им върху околната среда; подобряване на ефективността от използване на ресурсите; увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестиции за оползотворяване на отпадъците.

С Решение №217/25.10.2012 г. на Общинсия съвет – Троян е приета Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Троян през периода 2012 – 2015 г. На базата на стратегията се приемат програми за развитието на туризма в Община Троян за всяка година поотделно.

Наред с цитираните стратегически документи, през годините от мандата са създадени и много други програми и планове по отрасли и дейности, отнасящи се за различни обществени сфери.

Прочетена 1920 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011