10. Изграждане на доверие в общинската администрация

РЕЗУЛТАТИ:

  • Повишено е качеството и намалено времето за обслужване на гражданите. Община Троян е първата българска община въвела „Комплексно административно обслужване на населението“
  • Подобрен е достъпа до услуги на хората от селата. Създадена е възможност всички кметства и наместничества на територията на общината  да приемат заявления, молби, жалби и други на граждани
  • Повишена е прозрачността в работата на администрацията. Цифровизирани са регистрите по гражданско състояние
  • Въведено е он-лайн обслужване на гражданите

 

Предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса е основна отговорност на администрацията.  Процесът на модернизация е неразривно свързан с подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Важен елемент от този процес е изследване на мнението на потребителите и вземане на решения в съответствие с техните очаквания и на база на техни предложения. По-доброто обслужване на гражданите и бизнеса изисква усъвършенстване на традиционните канали за административно обслужване, използване на механизми за обратна връзка с потребителите, надстрояване на административните процеси, интегриране и развитието на електронни услуги. За оптималното подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса се увеличи броя на предлаганите електронни услуги. Чрез предоставяне на 25 WEB административни услуги гражданите и бизнеса могат бързо, лесно и в удобно за тях време да получават надеждна информация и да пестят време и допълнителни усилия при административното обслужване на място.

Община Троян е първата, която със собствени усилия, извървя стъпките по прилагане принципите на комплексното административно обслужване (КАО). Въведе се служебно събиране на доказателства, предоставяне на административни услуги чрез различни канали и автоматизиране на процесите по предоставянето им. Предлагат се качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност, с което се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса. Постигна се намаляване на административната тежест.  

Постигнатият ефект от въвеждане на КАО са бързите, лесни и удобни услуги; достъп до информация по всяко време и по различни канали.

Във връзка с подобряване на комуникацията и удовлетвореността на гражданите и бизнеса от дейността на Общинска администрация, са създадени възможности за проучване на мнение и препоръки чрез он-лайн анкета в Центъра за административно обслужване. В тази връзка, периодично се прави анализ на анкетите и се изготвя доклад. Мнението на гражданите е в основата при оценяване и преосмисляне на ефективността в работата на служителите от администрацията.

Цифровизирани са регистрите по гражданско състояние, което води до предлагане на по-бързи и качествени услуги на населението.

В сайта на Община Троян е внедрен специализиран продукт, който осигурява информация на „живи данни“, съдържащи се в регистрите на общината. Всеки гражданин, който иска да получи информация за наличните имоти, предлагани за отдаване под наем или за продажба, може да се възползва от публичните регистри:

  • „Регистър на общинската собственост“, който дава информация за наличните свободни общински имоти на територията на цялата община. Чрез него всички граждани могат да получат данни за вида на имота, собствеността на имота и местонахождението му;
  • „Регистър на индивидуалните административни актове“ (заповеди на кмета). Чрез него гражданите могат да се информират какви заповеди с обществено значение е издал Кмета на община Троян;
  • „Регистър на етажната собственост“, който дава информация за вписаните сгради в режим на етажна собственост и техните управители на територията на общината.

С въвеждането на публичните регистри е постигната прозрачност в работата на администрацията, достъпност до информация и отчетност.

За подобряване на обслужването в населените места на територията на Община Троян,  всички кметства и наместничества на територията на общината приемат заявления, молби, жалби и други документи на граждани от кметствата, които се изпращат навременно в администрацията за обработка. Това спестява време и средства на хората от населените места, живеещи извън града.

В помощ на гражданите и бизнеса са разработени брошури за всички услуги, които общината предлага. Внедрен е софтуер, чрез който актовете по гражданско състояние се издават автоматично, което води до по-бързата им обработка, издаване и връчване.

За качествено и ефективно обслужване на клиентите се изгради вътрешна мрежа между отдел „Местни приходи“ и общинската администрация.

След екпертно анализиране на действащите наредби, се подобри местната нормативна уредба в посока на справедливост, навременност в регулирането на обществените отношения, както и ефективност на контрола. Всяко предложение за промяна или приемане на нова наредба се извърши след обществено обсъждане. Няма издаден общински нормативен акт, за който да не е търсена широка обществена подкрепа, мнението и предложенията на всички заинтересовани страни.

За успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, качество на предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публичните политики, на Община Троян три пъти беше присъден Етикет за иновации и добро управление.

Непрекъснато се стремим да доказваме волята си за повишаване на прозрачността и публичността; отчетността както и за утвърждаване на партньорства със структурите на гражданското общество, и за подобряване качеството на работа във всички посоки.

Прочетена 1127 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011