6. Осигуряване на качествени социални, здравни, административни и други услуги на гражданите

Тази част на отчета обхваща реализираните дейности  през 2016 г. в изпълнение на поставените цели в областта на здравната и социалната политика в Община Троян за 2016 г. За създаване на нови работни места в общината, чрез програми и проекти с различни източници на финансиране са реализирани дейностите:

Включени в програми на Община Троян са 39 безработни лица, разчетени средства за ФРЗ на назначените лица са в размер на 114 356 лева, както следва:

 • ОП РЧР - проект „Обучение и заетост за младите хора“ – 27 лица, от които 7 специалисти с висше образование и 20 общи работници за срок от 6 месеца (март-август 2016г.) Стойност на получената чрез Проекта БФП от общината 79 519,17 лева.
 • НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ – 2 лица за срок от 2 години (едното е до 14.09.2017г., а другото до 21.08.2018г.) Стойност на Програмата 8519,63 лева.
 • НП „Старт на кариерата 2016“ – 2 лица от 25.01.2016г. до 24.10.2016г. Стойност 5314,50 лева.
 • Регионална програма за заетост – 7 лица от 17.10.2016г. до 31.03.2017г. Стойност 8763,02 лева.
 • НП „Помощ при пенсиониране“ – 1 лице от 01.11.2016г. до 31.10.2018г. Стойност на програмата 12 240 лева.

Разработен е проект на Регионална програма за заетост за 2016 г. за 7 работни места. По данни на Дирекция „Бюро по труда“ Троян, през 2016 г. (до м. октомври) в програми на ОП РЧР са включени 44 работодатели от реалния сектор. Те са заявили 112 работни места, а включените в заетост са 61 безработни лица.  По мерки за субсидирана заетост през 2016 г. в реалния сектор са работили 4 безработни.

Резултати:

 • Постигнат е индикатор за текущо състояние: поддържане равнището на безработицата в общината под 7 %. Към 30.10.2016г. 5,7 % или 800 лица;
 • Постигнат е индикатор за целево състояние: обучени безработни за търсени професии и снижено ниво на безработицата в Община Троян, включително младежката, спрямо 2015г.
 • Обучени са безработни за търсени от работодателите професии – 20 лица за дървопреработване, от тях реализирани на първичния пазар на труда 18 лица;
 • Снижено е нивото на младежка безработица към 30.10.2016 г. 13% (114 лица) при 14% (160 лица) към 31.12.2015 г.;
 • Снижено е нивото на безработицата в общината към 30.10.2016 г. 5,7% (800 лица) при 7 % (950 лица) към 31.12.2015 г.

Администрацията работи по изготвяне на Стратегия за развитие на социални услуги в Община Троян за периода 2016-2020 г.

Стартира новата социална услуга Център за обществена подкрепа като държавно делегирана дейност. Услугата е възложена на външен доставчик. Центърът за обществена подкрепа е с капацитет 30 места.

Предоставени са пакети с храни от интервенционните запаси на ЕС на 793 лица по списъци на АСП от БЧК. Разширена е услугата ДСП с нови 87 потребители през 2016 г.

Отпуснати са социални помощи на стойност 4 500 лв.  и една еднократна помощ за столетник на стойност 420 лв. Изплатени са средства на Пламен Войков по решение на ОбС в размер на 960 лв. 

Трима са ползвателите на услугата Център за временно настаняване през 2016 г. 

Резултати:

 • осигурена е грижа за деца в риск в приемни семейства;
 • предоставени са междусекторни почасови социално-здравни услуги на 112 лица от целевите групи. Осигурена е заетост на 85 лица от общината;
 • осигурен е топъл обяд на 60 лица от рискови групи;
 • оказана е подкрепа за социално включване на лица от рискови групи, потърсили помощ в общинска администрация.

Община Троян осигурява социални услуги от външни доставчици в с Добродан: Дом за стари хора, Домашен социален патронаж и Център за временно настаняване и в с. Дълбок дол: Дневен център за възрастни с увреждания, Защитено жилище за лица с физически увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, а от м. октомври 2016 г. и на Център за обществена подкрепа в гр. Троян.

Изготвено е предложение до МТСП за включване в държавно делегирана дейност нова социална услуга ЦНСТ за възрастни с деменция в с. Добродан (от 2017 г.)

Резултати:

 • предоставени са качествени социални услуги от доставчиците с осигурено съфинансиране;
 • удовлетворени са потребителите на услугите и е мотивиран за работа персонал;
 • Интензифицирани са процесите на социална интеграция и повишено качество на живот на представителите на уязвими групи;
 • осъществено е публично-частно партньорство с надграждане на постигнатото.

Социалната солидарност към гражданите в риск от социално изключване и към млади семейства, с оглед подкрепа за повишаване на раждаемостта в общината, се изрази в осигуряване на средства за Фонда за асистирана репродукция и Фонда за подпомагане лечението на граждани.

Във Фонда за асистирана репродукция е формиран бюджет в размер на 15 390 лв. (14 000 – общински средства и 1 390 лв. – натрупани дарения през 2015 и 2016г. През 2016 г. са постъпили 8 заявления от двойки с репродуктивни проблеми за ползване на средства за изследвания и процедури. Със свои решения комисията е одобрила средства в размер на 14 760 лв.

Чрез Фонда за асистирана репродукция  са   подпомогнати 6 семейства с репродуктивни проблеми от общината, на стойност 10 760 лв.

Осигурените средства за Фонда за лечение през 2016 г. са:

 • 2 927 лв. преходен остатък от дарения през 2015 г., в т.ч. 1 775 лв. целеви за деца;
 • 7 000 лв. от общинския бюджет;
 • 3 775,50 лв. от дарения през 2016 г. (в т.ч. от вноски на служители на Общинска администрация Троян; от дейности на МКБППМН; чрез поставени дарителски кутии в търговската мрежа и в сградата на „Местни приходи“; чрез дарителски кутии по време на Български фестивал на сливата 2016 г. в гр. Троян; целево дарение от физическо лице за деца.

През годината са постъпили 26 заявления за отпускане на финансова помощ за лечение. Проведени са 9 заседания и взети 21 решения на комисията.

Отпуснатите средства от Общински солидарен фонд за подпомагане лечението са в размер на 10 371 лв., като са подпомогнати 17 граждани с ниски доходи за частично възстановяване на извършени разходи, във връзка с проведено скъпо струващо лечение.

След въведеното обединено готвене на храна за децата от детска ясла и детска млечна кухня е осигурено високо качество на приготвената храна при снижени режийни разходи и ежедневно хранене, чрез двата раздавателни пункта за още 35 деца. Ученическото столово хранене е под ежедневен контрол на ХАСЕП системите от медицинските специалисти в съответните здравни кабинети.

Оказана е финансова подкрепа на МБАЛ-Троян за акредитация на структурите и по програма на МЗ за обучение.

В общината са назначени двама здравни медиатори за работа на терен с лица от рисковите групи и етническите общности; за съдействие при здравно-профилактични дейности; за дейности по превенция на различни заболявания, изпълнение на различни национални и регионални политики и кампании.

През 2016 г., в периода от месец януари до месец април е реализиран проект „Обществена трапезария“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Проектът е на стойност 11 454 лв. и осигури храна на 60 бр. потребители.

В периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2017 г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., се изпълнява проект „Подкрепа за социално включване в Община Троян“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 499 955 лв. През 2016 г. чрез проекта са получили социални, здравни, медицински услуги и психологическа подкрепа 115 лица с увреждания и възрастни над 65 г. В центъра за междусекторни услуги е назначен експертен екип от: социален работник, психолог, рехабилитатор и медицинска сестра. Изпълнителите на социални услуги, обучени по проекта, са 81 бр., в т. ч. 55 лични асистенти, 18 домашни помощници и 9 социални асистента. Усвоените средства през 2016 г. са в размер на 179 342,04 лв.

Община Троян е партньор на Агенция за социално подпомагане в изпълнение на проект „Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община Троян“ по процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Проектът е със срок на изпълнение от 01.09.2016 г. до 30.04.2017 г. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение е 25 198,80 лв. В резултат от изпълнението на проекта се осигурява топъл обяд на 60 бр. лица.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в качеството си на партньор, продължаваме изпълнението на проект „Приеми ме 2015“. Проектът стартира през 2015 г. и е със срок на изпълнение до 31.03.2018 г. През 2016 г. са усвоени 74 500 лв. за грижа и отглеждане в приемни семейства на 8 бр. деца. Очаква се две от децата да бъдат осиновени.

Една от най-важните за общинската администрация дейности е  обслужването на гражданите. Извършеното през 2016 година е:

 • Въвеждане на комплексно административно обслужване на населението.

Община Троян е първата община в Р България, която със собствени усилия, извървя стъпките по прилагане принципите на комплексното административно обслужване (КАО). Въведе се служебно събиране на доказателства, предоставяне на административни услуги чрез различни канали и автоматизиране на процесите по предоставянето им. Предлагат се качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност, с което се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса. Постигна се както намаляване на административната тежест, така и спестяване на време и средства на гражданите. Гражданите и бизнеса получат необходимите им услуги без да е нужно да предоставят информация или доказателствени средства, които вече са налични в администрацията.

Община Троян започна предлагането на Комплексно административно обслужване с други администрации. Всеки гражданин, желаещ да получи услуга по гражданско състояние от друга администрация може да направи това, чрез подаване на „Заявление за заявяване на услуга“ в центъра за административно обслужване. Служителят, приемащ услугата от гражданина, стартира процедурата по издаване на документа от друга общинска администрация. В заявлението се посочва начина на получаване на услугата – на място в Община Троян, чрез лицензиран пощенски оператор, на указано от заявителя място, или по електронен път.

През 2016 г. Община Троян предлага на гражданите и бизнеса 28 комплексни административни услуги, както вътрешни, така и с други администрации. Към момента са извършени:

 • 123 броя обмен на удостоверения с други общини и институции;
 • 222 броя вътрешни административни услуги, насочени към бизнеса,  именно услуги, свързани с категоризиране на обекти и промяната на категоризацията, в областта на гражданското състояние, отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете, разрешение за ползване на плувни басейни през летния период и др.

В кметствата на територията на общината също е въведено Комплексно административно обслужване. Услугите, които се предлагат са по гражданско състояние. Ежедневно общинска администрация Троян извършва обмен на данни с кметствата, по повод извършването на комплексни административни услуги. Създадена е възможност гражданите на съответното населено място да получават комплексни административни услуги по гражданско състояние, както за цялата община, така и за цялата страна, чрез подаване на заявление в съответното кметство, в което живеят.

 • Включване на RegiX регистрите за обмен на данни на централната администрация.

През 2015 г. община Троян е включена по ОП „Административен капацитет“ в Проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“. През 2016 г. е внедрен модул, чрез който да се извличат данни от над 30 регистъра на централната администрация като:

 • Агенция по вписванията;
 • НАП;
 • МВР;
 • МОН;
 • Министерство на земеделието и храните;
 • Българска агенция по безопасност на храните;
 • ИА „Автомобилна администрация“;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;;
 • Министерство на туризма и др.

До момента е получено разрешение за достъп до регистрите на Агенция по вписванията (Имотен регистър, Регистър Булстат и Търговски регистър), Българска агенция по безопасност на храните (Регистър на земеделски производители), ИА „Автомобилна администрация“ (Справка за автобусни разписания, във връзка със съгласуване на маршрутното разписание в община Троян) и Министерство на туризма (Национален туристически регистър). В процес е сключване на тристранно споразумение с МОН за достъп до регистъра за дипломите за средно и висше образование, във връзка с услугата за отпускане на еднократна помощ за новородено/осиновено дете. Чрез достъпа общината ще стартира предлагането на КАО за по-голямата част от административните и техническите услуги, като от гражданите няма да бъде изисквана информация, която е налична в регистрите. За целта е извършен отново анализ и реинженеринг на услугите.

 • Развитие на електронните услуги в община Троян, чрез популяризирането им в общността.

През м. март 2016 г. община Троян внедри нова електронна услуга – Справка – декларация по чл. 116 от Закона за туризма. От нея основно се възползват хотелиерите на територията на общината. Въведено е плащане на електронните административни услуги, чрез E-pay и Easypay. По този начин всеки ползвател на електронна административно услуга, може да я заплати веднага при поискването й.

В резултат е повишено доверието и удовлетвореността на обществото; установени са отворени и гъвкави отношения между администрацията и ползвателите на услуги. През 2016 г. процентът на електронните услуги на етап транзакция, включващ разплащане и доставка в община Троян се увеличи значително. Забелязва се, че все повече граждани се възползват от електронните услуги, предлагани от общината.

Получаването на услугите се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посоченото от лицето място /адрес/, по електронна поща или на място в ЦАО.

През 2016 г. по електронен път са подадени 204 броя декларации и са извършени 38 броя електронни услуги, заявени чрез портала за електронни административни услуги.

 • Поддържани публични регистри на община Троян в интернет портала Open Data, както и на интернет страницата на общината.

През м. март 2016 г. община Троян започна да публикува регистри, поддържани от нея, в отворен формат в електронна платформа на Министерски съвет – Open Data.

Регистрите, които се поддържат в отворен формат и които се актуализират всеки месец до 10- то число са:

 • данни за бюджета и разходването му;
 • регистър на общинската собственост;
 • регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем;
 • регистър на издадените разрешителни за строеж;
 • регистър на заверените технически паспорти на сгради;
 • регистър на обектите, въведени в експлоатация;
 • регистър на общинските предприятия;
 • данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места.

Чрез публикуването на гореспоменатите регистри, всеки заинтересован може да намери в тях информацията, от която се интересува.

 • Чрез въвеждането на електронния архив се намали срока за търсене на преписките на хартиен носител в архива на общината. Унифицирано, бързо и качествено се извършват операциите във връзка с вътрешния оборот на електронните документи и документите на хартиен носител в общинската администрация и кметствата на територията на общината. Осигурява се запазването на документите за по-дълъг период от време. Във всички 21 кметства на територията на общината се извършва съхранение на документите, постъпващи при тях, като същите се съхраняват на сървър на общината. Това дава възможност за подаване на заявления, искания, жалби и други документи от населението на кметствата към общинската администрация, без да е необходимо гражданите да идват до административния център и се осигурява по–бързо, лесно и удобно обслужване на населението.
 • Чрез популяризиране на „гише на бизнеса“ се цели подпомагане за по-бързо и ефективно административно и техническо обслужване. Служителят, обслужващ гишето на бизнеса, извършва консултации, относно необходимите документи, във връзка с услугата, която е заявена. Предлага се изчерпателна информация за услугите, които общината предлага. Услугата се извършва с приоритет, като се спазват законоустановените срокове. Следи се за изпълнението на услугата и при възникнали проблеми заявителите се уведомяват.
 • Изграждане на гише за изходяща кореспонденция на администрацията:

Във връзка с нарастващия обем от входяща и изходяща кореспонденция в община Троян, през 2016 г. е обособено още едно гише за обслужване на граждани и служители на община Троян. Подобрено е обслужването на гражданите и служителите от администрацията.

За 2016 година в Центъра за административно обслужване са обработени (входящи и изходящи) 27 621 броя преписки, от които:

 • Отдел „Услуги на гражданите“ – 10 903 бр. писма и заявления за различни видове услуги по гражданско състояние;
 • Отдел „ТСУ, Кадастър и регулация“ – 3 524 бр. писма и заявления за различни видове услуги;
 • Отдел „СИИ“ – 943 броя преписки;
 • Отдел „ Бюджет и човешки ресурси“ – 407 броя преписки;
 • Отдел „Местни приходи“ – 3 031 броя писма, декларации и преписки;
 • Отдел „ПАО“ – 920 броя преписки;
 • Отдел „Счетоводство“ – 719 броя преписки;
 • Отдел „ОКСМД“ – 2 094 броя писма и преписки;
 • Дирекция „Планиране и проекти“ – 815 броя писма и преписки;
 • Дирекция „ОСИ“ – 4 977 броя писма и преписки;
 • Звено „Вътрешен одит“ – 121 броя писма;
 • Кореспонденция в кметства и кметски наместничества – 3 628 броя входящи и изходящи писма.

Въвеждане на Електронни лични регистрационни картони на населението на общината.

През 2016 г. е завършен процеса по въвеждане, актуализация и сверяване на Електронни лични регистрационни картони на населението на общината (за живи лица, с постоянен адрес на територията на община Троян) от 1899 г. до 2016 г., включително. Целта на актуализирането и сверяването на личните регистрационни картони е чрез НБД „Население“ да бъдат издавани всички видове удостоверения по гражданско състояние, с изключение на удостоверение за наследници, тъй като законовото изискване за издаване на този вид услуга е те да бъдат издавани по последен постоянен адрес на починалото лице. При сверяване на 100 % на електронните лични регистрационни картони се предоставя възможност на всички кметства и наместничества да извършват услуги по гражданско състояние от всяко населено място, независимо от постоянния адрес на лицето, поискало услугата. Също така се предоставя 100 % използваемост на електронните лични регистрационни картони на територията на Р България, при издаване на удостоверения по гражданско състояние на населението.

Изградена VPN свързаност с кметства и кметски наместничества.

В началото на 2016 г. общинска администрация Троян внедри във всичките 21 кметства на територията на общината VPN устройства, с които извършва пренос на данни и достъп до Интернет на всички населени места в Общината.

В резултат се подобри обслужването на населението в общината. Изградената VPN връзка дава възможност да се използва пълноценно електронната система за документооборот „Акстър офис“, ЛБД „Население“, програма „Актопис“, ГИС системата, цифровизираните актове по гражданско състояние за цялата община, с което се облекчават ползвателите на услуги в отдалечените населени места и се осъществява по-пълен контрол върху работата в кметствата. Чрез изграждане на виртуалната мрежа се предоставят по-качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. Всички жители на съответното населено място имат възможност да подават заявления, искания, жалби и др. документи, чрез кметствата, без да е необходимо да идват до града. Чрез завеждането на преписката в съответното населено място, тя се насочва до отдел „Услуги на гражданите“, където бива пренасочвана към Кмета на общината или определен служител за изпълнение. Отговорите се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор до молителя.

Проблеми и посоки за развитие за 2017 г.:

 • Създаване на социално предприятие за рискови групи на пазара на труда;
 • Започване на работа за изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания;
 • Продължаване на дейността по комплексното административно обслужване на населението.
Прочетена 821 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011