7. Образование, спорт, култура

Промените в обществено-икономическия живот на страната продължават да оказват съществено влияние върху образованието. Промени налага и новоприетия Закон за предучилищно и училищно образование, което е едно от предизвикателствата за Община Троян. 

Образователната политика на Община Троян следва тези реалности като:

 • осигурява достъп до образование и по-добро обхващане на деца и ученици от уязвими социални групи;
 • дофинансира дейности със средства от общинския бюджет;
 • подпомага храненето на децата и учениците;

Броят на учебните и детските заведения задоволява потребността от услугата по населени места, но мрежата не е оптимизирана, така че да отговаря на реалния брой ученици. Това от своя страна води до неефективност на разходите за издръжка и предпоставка за промяна.    В общината има 10 общински (3 средни общообразователни, 5 основни, 2 начални) и 2 държавни училища (Професионална гимназия по механоелектротехника и Национална гимназия по приложни изкуства).

Учениците до 16-годишна възраст от населени места, в които няма училище, са обхванати в средищни и приемащи училища. За тях е осигурена целодневна организация на учебния ден и безплатен транспорт, а от началото на 2017 година – за всички учащи до 19 години. Всички деца и ученици са обхванати, включително подлежащите на задължително предучилищно обучение.

Осигурен е достъп до образование и по-добро обхващане на деца и ученици от уязвими групи. Осигурени са безплатни учебници и учебни помагала за децата от ПГ и за учениците от І до VІІ клас. Сформирани се различни извънкласни форми за работа по интереси по проекти на МОН.

Община Троян разполага с 9 ученически автобуса, предоставени от МОН по НП „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”. Пет от автобусите се ползват от средищните училища. Дофинансира се от общински бюджет превозът на деца и ученици. Две от училищата в общината приемат ученици в общежитие в селата Черни Осъм и Врабево; ползването на общежитието в с. Врабево е освободено от такса.

Ежегодно се проучва и анализира пазара на труда за определяне на професионалното образование и обучение с оглед потребностите на региона. Традиционно се провеждат срещи с експерти от РУО на МОН - Ловеч, Д”БТ”-Троян, директори и бизнеса за обсъждане на предстоящия план-прием. В ПГМЕТ е възстановен приемът в паралелка специалност „Мебелно производство”.

Традиционно се провежда формата „Училище сред природата”, подпомагана със средства от общинския бюджет. За придобиване на знания в различна от училищната среда, за периода са подкрепени 613 ученици с 14 097 лв.

Осъществен е плавен преход между детска градина и училище. В периода от завършване на подготвителна група до постъпване в първи клас и с цел обгрижване на децата през летния период се сформират групи  в четири от училищата в града и в ЦПЛР.

Възстановена е дейността на закрития плувен басейн в СУ „Св. Климент Охридски“  без такса за ползване с финансово подпомагане от общината за ремонт 16 000 лв. и за издръжка 2180 лв.

През 2016 г. в направление „Култура“ се работи за провеждане на политиката по създаване, разпространение и опазване на културните ценности. Усилията са насочени към утвърждаването на Троян като атрактивна културно-туристическа дестинация. Поетапно се подобрява състоянието на културната инфраструктура и паметниците на културата. Стремежът е да се постигне по-добра координация, качество и иновативност при организирането на събития. Търси се съдействие, свързано с подобряване работата с културните институции и творческите формации, с оглед създаване на по-добър краен резултат. В рамките на календарната 2016 г. е оказана финансова подкрепа на значителен брой проекти на различни организации, посредством включването им в Културния календар на общината. Средствата за финансово осигуряване на събитията, включени в календара са увеличени на 110 000 лв. Трите най-мащабни събития в културния живот на общината са реализирани от общинска администрация: Рок академия - Троян, Български фестивал на сливата и Петковден - празника на град Троян. Подпомогнато е организирането на културни празници от читалищата на територията на града и в населените места извън общинския център. Отбелязани са следните  годишнини: 90 години от основаването на НЧ “Изгрев-1926 г.“ с. Б. Осъм, 100 години гимназиално образование в Троян,  Ботеви чествания и 140 години от Априлското въстание, 90 години от основаването на НЧ “Просвета 1926 г.“ в с. Добродан,  110 години от основаването на НЧ “Знание -1906  г.“ в с. Ч. Осъм, 25 години дует „Фантазия“, 70 години от основаването на НЧ “Борци за свобода 1946  г.“ в кв. „Василевско“, гр. Троян.

Културният календар на общината е обогатен и с нови или вече утвърдени празници, проведени в Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак (НИХЗИ), което се развива и като модерен и функционален център на занаятите, чрез разнообразие от изложби и инициативи. Множество събития се утвърдиха и се радват на сериозен интерес от страна на посетителите: Международен фестивал на занаятите и изкуствата, Традиционен панаир на занаятите Орешак 2016 г. и споделеното домакинство на Български фестивал на сливата. Музеят на народните художествени занаяти и приложни изкуства – гр. Троян (МНХЗПИ), осъществява дейности по обработка на фондовете, реставрация и консервация. Наред с това музейните работници са и домакини на стойностни изложби и представяния на книги. Продължава политиката на сътрудничество с научни консултанти. Галерия ,,Серякова къща“, организира множество изложби и културният и афиш е богат и разнообразен. През 2016 година галерия „Серякова къща“ стана част от структурата на Музея на занаятите в Троян.

През 2016 г. Представителният общински младежки духов оркестър с мажоретки – гр. Троян (ПОМДОМ) отпразнува 35 години от създаването си със специален спектакъл, който беше и част от Петковден - празник на град Троян.

Експозициите на Природно-научния музей в с. Черни Осъм са уникални за страната и се радват на все по-засилващ се интерес. За 2016 г. са регистрирани 25 556 посещения. Изцяло със собствени средства са подменени 10 броя витрини  в секция земноводни.

С Решение  №985/30.07.2015 г. на Общински съвет - Троян  със съдействието на Съюза на българските писатели се учреди Национална литературна награда на името на известния писател и дългогодишен председател на Съюза на българските писатели Николай Петев. Официалното награждаване се състоя на Празника на град Троян.  Първият носител е литературния критик Георги Николов. Основна цел на наградата е да стимулира автори на произведения в най-добрите традиции на българската литературна критика и есеистика. Наградата се връчва за цялостно творчество. Национална литературна награда „Николай Петев“ ще се връчва на всеки 2 години (на ротационен принцип с НЛН „Ламар“).

За четвърта  поредна година на 24 май е връчена инициираната от кмета награда за постижения в областта на културата и образованието на Харалан Недев – литературен творец и общественик и на Розалина Русенова – директор на СУ „В. Левски“ в Троян.

Цялостната дейност на читалищата на територията на общината обхваща традиционните им дейности. Община Троян подпомага читалищните институции чрез отпускане на допълнителни средства от общинския бюджет и включване в Културния календар. Подпомага и поддържа сградите и участието им в различни форми и програми за финансиране, както и тези на местните поделения на вероизповеданията в Република България.

Към община Троян работи Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН). С Решение №91/31.03.2016 г. на ОбС се прие План-програма за дейността й. Реализирани са следните по-значими дейности:

 • Проведен е дискусионен уъркшоп с ученици от училищата в общината на тема: „Насилието и тормоза в училище“;
 • Организиран е рок концерт и конкурс „Яки жици срещу наркотици“ за ученици от училищата на територията на общината във връзка с отбелязване на Международния ден за борба с наркотиците; проведен е и традиционния спортен празник „Здравей, ваканция без дрога!“ и „Спортно лято 2016” за деца от различни етноси;
 • Проведени са: обучителен семинар за педагогически съветници, психолози и педагози на тема: „Управление на стреса и професионалното прегаряне“; обучение за ученици от ІХ до ХІ клас по метода „Връстници обучават връстници“ на тема: Превенция на агресивното поведение и справяне с насилието в училище“.

Съществува добра координация и сътрудничество на  ОбКБППМН с  Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, РУ на МВР – гр. Троян, Център за подкрепа за личностно развитие и др. институции, работещи в тази посока. Работи се по план за действие по подадени сигнали.

В училищата от общината са разпространени методически и превантивно-информационни материали. През 2016 г. ОбКБППМН съвместно с РУ на МВР – гр. Троян отпечатаха и разпространиха в училищата Наръчник за родителя „Как да предпазим детето си от престъпление“. Раздадени са 1 400 броя на родители на деца от V до ХІІ клас.

Към ОбКБППМН работят шест обществени възпитатели (трима психолози и трима педагози), които консултират деца и ученици с различни поведенчески прояви. Провеждат се и регулярни работни срещи на обществените възпитатели с проблемни ученици от училищата в селата с цел консултативна и корекционно-възпитателна работа с тях. През 2016 г. ОбКБППМН е образувала и разгледала 25 броя възпитателни дела с 36 малолетни и непълнолетни лица. С цел постигане на необходими корекционно-възпитателни резултати през 2016 г. са наложени общо 44 броя възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН. Поради липса на промяна в поведението, две деца са настанени в Социално-педагогически интернати. На две деца е прекратен престоят във Възпитателно-училище интернат - с. Подем от месец октомври 2016г. Казусите по административно–наказателните нарушения (постановления), решени от ОбКБППМН  с изпълнение на мярката „обществено порицание” за 2016 г. са 5.

В общината се развива активна спортна дейност от 19 спортни клуба. Близо 630 деца и възрастни са включени в организирани форми и практикуват разнообразни колективни и индивидуални спортове. Дейността на клубовете приоритетно е насочена към развитието на детско-юношеския  спорт, но и за постигане на високи спортни резултати. Организирани и проведени са редица празници и състезания, подпомогнати от Спортен календар на общината за 2016 година. Финансовото подпомагане на спорта е със следното изражение: цифри: субсидия за клубовете в размер на 40 000 лв., суми за реализиране на дейностите от Спортния календар в размер на 102 000 лв., други средства по Решение на ОбС  в размер на 35 000 лв.

В община се заделя значителен финансов ресурс за развитие на спорта, което води до  постигане на високи резултати както в развитието на масовия детско-юношески спорт, така и на спортистите в национални и международни състезания.

С цел създаване на добри условия за обучение, социални дейности, спорт и култура, повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на различията между града и селата в общината са извършени дейности за модернизиране и поддържане на сградния фонд.

В детските градини са изпълнени частични ремонти на покриви, ремонт на парапети и при възникнала необходимост от аварийни ремонти на обща стойност 17 296 лв.

В училищата са извършени ремонти на отоплителни инсталации, санитарни възли, настилки, облицовки, оборудване и изпълнена климатична и соларна инсталация на басейна, ремонт на покриви, преасфалтиране на спортни площадки, проектирани и изпълнени частични огради на училища, на обща стойност 192 412 лв.

Извършен е ремонт на сгради общинска собственост на стойност 79 038 лв. в т.ч. на стадион „Чавдар“, спортна зала „Чавдар“, читалища, детска ясла, МНХЗПИ, покрив в  Комплекс за социални услуги в с. Дълбок дол.

Проектирани са разширение на ДГ „8-ми март“,  реконструкция помещение за обособяване на санитарни възли в ОУ „Хр. Ботев“ - с. Врабево, изграждане на детски площадки в дворно пространство на ДГ „Незабравка“ в с. Орешак на обща стойност 9 500 лв.

През ОП „Комунални услуги“ са извършени и други допълнителни дейности: боядисване на огради, кухни, текущи ремонти.

През годината, под различна форма, се съхранява и развива културната инфраструктурата.

По Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е подготвен и подаден проект „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян - Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян“, на стойност 321 570,79 лв., който включва инвестиции  в централната сграда на музея и в сградата на галерия „Серякова къща“

Подкрепиха се усилията на Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян, да подготви свое проектно предложение, насочено към сценична техника и оборудване и подобряване на оркестрина, които дейности биха се интегрирали с осъществявания проект за енергийна ефективност от общината.

Подкрепа за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони получиха и Троянския манастир „Успение Богородично“ за ремонт на църквата при манастира и скита „Свети Никола“, както и местното поделение на вероизповеданията за църквите: „Възнесение Господне“, с. Шипково; „Света Параскева Петка“, гр. Троян; „Света Параскева“, с. Дебнево; „Свети Всех Святих“, с. Голяма Желязна; „Света Параскева“, с. Борима; „Свети Великомъченик Димитър“, с. Добродан; Храм „Свети Великомъченик Димитър“, с. Бели Осъм.

Проблеми и посоки за развитие за 2017 г.:

 • преструктуриране на училищната мрежа, наложено от приетия Закон за предучилищно и училищно образование и демографската нестабилност на общината;
 • нарастване на средствата за култура. Повишаване на качеството на културните продукти създавани от културните институции и Общината;
 • ефективно изпълнение на проектите, свързани с културните институции и финансирани от европейски програми;
 • нарастване на средствата за спорт. Грижа за детско-юношеския спорт;
 • подготовка за посрещане на 150-годишнината от обявяването на Троян за град. 
Прочетена 921 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011