5. Подобряване на средата

Общата стойност на изразходените средства за изграждане и основни ремонти на улични и алейни платна е 614 105 лв, в т. ч. собствени средства 79 431 лв, а останалите са от отпусната целева субсидия за капиталови разходи. На територията на града е положена нова асфалтова настилка 13 621 м2 и нова тротоарна настилка 120 м2 . В  кметствата са реализирани 24 обекта, като положената нова асфалтова настилка е 22 418 м2, бетоновата - 1 600 м2 и 132 м2  тротоарна настилка.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2016 г., предоставена от републиканския бюджет в размер на 1 079 300 лв.,  е усвоена 83,04 %. Неизпълнението идва от  четири обекта, които са преходни и за тях е изготвено искане до Министерство на финансите за прехвърляне на неусвоените по тях 177 518 лв. за ползване за същата цел през 2017 г. Със средства от целевата субсидия са преасфалтирани  участъци от общинската пътна мрежа 8 669 м2 , на стойност 125 953 лв.

Със собствени средства общината финансира текущия ремонт на уличните и тротоарни настилки на своята територия. От разчетените 476 100 лева са усвоени 466 586 лв., като в града са ремонтирани с асфалтова настилка 9 983 м2 улици, с бетонова настилка 119 м2 , а в кметствата – 7 916 м2 с асфалтова настилка и 6 140 м2 с минералбетон. Ремонтираните тротоари в града с тротоарни плочи са 1 403 м2 , а с асфалтова настилка 3 027 м2 .

Започна поетапно решаване на един от задълбочаващите се проблеми в града – паркинговите пространства. Довършен е паркинга до пазара, като с изграждането му са осигурени 29 паркоместа в една от най-натоварените градски зони. Реализирани са два временни паркинга с настилка от минералбетон – в гр. Троян, срещу поликлиниката, с площ от 600 м2 и в землището на с. Ломец, при АИК „Состра“, с площ от 820 м2 .

Извършен е текущ ремонт на общинската пътна мрежа с бюджетни средства в размер на 19 733 лв., като са ремонтирани 1 068 м2 асфалтова настилка и изградени 25 габиона на пътя за с. Балабанско, за м. „Коман“ и на пътя с. Б. Осъм – с. Чифлик.

Изградена е подпорна стена от 41 бр. габиони (40 метра) в с. Дълбок дол на стойност 14 864 лв. Укрепени са две подпорни стени в гр. Троян на стойност 41 345 лв.

Изградена е нова канализация по улица с ОТ 286 до ОТ286А (зад „Постоянство“) с дължина 86 м., на стойност 32 387 лева.

Извършен е ремонт на общински административни сгради в 10 населени места на стойност 19 642 лева и ремонт на 5 сгради общинска собственост на стойност 20 861 лева.

Поради ограничената възможност за подобряването на пътната и уличната инфраструктурата със средства от общинския бюджет и капиталовата субсидия беше потърсена възможност за привличане средства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.).

Подготвени и подадени са 2 бр. проекти на обща стойност 5 160 991,03 лв., както следва:

 • „Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина“), заедно със съоръженията и принадлежностите към него“, на стойност 3 543 738,11 лв.
 • „Реконструкция на ул. „Любен Каравелов“, ул. „Стефан Караджа“ и улица от ОТ286 до ОТ286А, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, на стойност 1 617 252,92 лв.

Продължи работата по изпълнение на програмата за поетапно възстановяване на уличната мрежа, засегната от водния цикъл, която вече в голямата си част е изпълнена.

При спазване на правната уредба и в интерес на гражданите и бизнеса, през изминалата 2016 г., са извършени следните комплексни инфраструктурни дейности:

 • Има напредък в създаването на предпоставки за  поетапно изграждане на алтернативно трасе на Републикански път II-35 през територията на град Троян с цел осигуряване на целогодишно преминаване през прохода „Беклемето“ с изграждане на моста при „Лукойл”. Променена е уличната регулация при „Балканска звезда“, извършено е геодезично заснемане и подготовка на техническо задание за възлагане на комплексен проект „Реконструкция надлез до ЖП гара в пешеходен“.

Възложени и извършени са всички предвидени заснемания като геодезична и  устройствена основа, необходима за последващо работно проектиране:

 • Реконструкция ул. „Стефан Караджа“ - проект и реализация в участъка между ул. „Здравец“ и   ул. „Незабравка“;
 • Реконструкция ул. „Захари Зограф“ Троян – проект;
 • Реконструкция ул. „Голяма Рибна“ – проект;
 • Реконструкция на участък от ул. „Раковска“ за обособяване на паркоместа – проект;
 • Реконструкция на участъци от Републикански път II-35 за изграждане на повдигнати пешеходни пътеки при ОУ „Иван Хаджийски“, ул. „Ген Карцов“ при ДГ „Мир“ и изкуствени неравности при НУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • Реконструкция на участъци от улици за изграждане на повдигнати пещеходни пътеки при НГПИ "Проф. Венко Колев", при СУ „Св. Климент Охридски“ и на ул. „Симеон Велики“ при  ДГ „Осми Март“;
 • Укрепване участък от общински път към мах. Райковска - комплексен проект;
 • Реконструкция на участък от общински път  през с. Орешак (ул. „Стара Планина) - проект;

Във връзка с възстановяването на зелената система и връщането на природата в града са реализирани следните действия през 2016 г.:

 • Почистване на речното корито на р. „Бели Осъм“ и р. „Осъм“ от мост при „Балканфарма“ до северния край на регулацията на гр. Троян. Проучени и представени са становища по Плана за управление на речните басейни в Дунавски район, Плана за управление на риска от наводнения и Екологичната оценка към него.
 • Избор на изпълнител на картотекиране и освидетелстване на декоративната растителност по улиците на гр. Троян.
 • Издадена е заповед за комисия, която да се произнася за необходимостта от премахване на растителност от зелената система на града и замяната ѝ с нови видове, съобразно мястото им. Изготвени са 57 бр. предложения за засаждане нова растителност, 39 бр. от тях са реализирани.

Устройството на жилищни и смесени зони цели осигуряване на съвременни условия за обитаване чрез модерно и устойчиво планиране на цялата територия на града. В тази връзка е са извършени поетапни дейности, както следва:

Процедиран е и влязъл в сила ПУП-ПРЗ във връзка с изграждане на Многофункционална зала за спортни и културни събития в Троян.

Продължават действията за предоставяне на право на строеж на гаражи в ЖК „Лъгът“. Възложен за изработване е типов работен проект.

Във връзка с реконструкцията на „Малкия пазар“ е изготвено техническо задание за работен проект.

Провежда се процедура по ЗОП за възлагане на КПИИ за благоустрояване на междублоково пространство бл. 16 и 17 в ЖК „Лъгът“.

За подобряване на централната градска част и предпоставките за туризъм с изграждане на архитектурно – етнографски комплекс „Чаршията“ предстои влизане в сила на промяната на действащия  Подробен устройствен план и довършване на отчуждителните процедури, а по реконструкцията на площадното пространство и пешеходната зона на пл. „Възраждане“, възлагане на проект след провеждане на конкурс. Във връзка с озеленяване на паркови площи в гр. Троян: пред ИКЦ, НГПИ и кв. 46 предстои да приключи обществена поръчка за избор на изпълнител.

По втория етап от корекцията на р. Бели Осъм в Централна градска част е изработено техническо задание за възлагане на проект, а във връзка с корекцията на р. Бели Осъм - десен бряг, в участъка от пешеходен мост център до мост „Елма“ предстои изработване на техническо задание при възлагане на проект.

Продължават действията в АИК „Состра“: консервация на кастел „Состра“, заедно с „Римска крайпътна станция“(проект) и пътна връзка, паркинг и посетителски център (идеен проект) в имот с идент. 44241.179.105 в землището на с. Ломец. Изработено е служебно и съгласувано от НИНКН задание за проектиране.

През 2016 г. са възложени ПУП за общински обекти, както следва:

 • ПУП за изменение на улична регулация в строителни квартали 15,17,29 и 30 по плана на гр. Троян (ул. „ Хан Аспарух“);
 • Изработване на КПИИ- Благоустрояване и частично изменение на плана за регулация на строителен квартал 151 – сектор североизток по плана на гр. Троян;
 • ПУП-ПРЗ на НУ „ Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Троян;
 • ПУП-ПРЗ УПИ І И УПИ ІІ, кв.113, с. Шипково;
 • ПУП-ПРЗ Детска градина с. Орешак;
 • ПУП-ПУР ул. „Лъкарица“, гр. Троян;
 • ПУП-ПУР ул. „Стара Планина“, с. Орешак;
 • ПУП-ПУР ул. „Стоян Българенчето“, с. Бели Осъм;
 • Изработени са 4 служебни проекта за ПУП.

За изграждане на СОЗ – пояс I на речно водохващане Плачков дол, СОЗ – пояс I на каптиран извор в м. „Под усоето“ (Нейчов извор, мах. Попишка) и СОЗ – пояс I на 3 бр. каптирани извори в землището на с. Черни Осъм за водоснабдяване на мах. Стойневска, са придобити 1 поземлен имот и части от 4 поземлени имота.

Изминалата година, Общината положи големи усилия, свързани с обезпечаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, обществени сгради на общинската и държавната администрация, сграда на общинската културна инфраструктура.

Процедурата провокира изключителен интерес от страна на гражданите на град Троян. Подадени и обработени са общо 98 бр. Заявления за интерес и финансова помощ, по-голямата част от които получиха положителна оценка, но предвид регламентирания кратък срок за подготовка и подаване на проектите, бяха предложени са финансиране само 21 бр. сгради.

За целите на кандидатстването за посочените сгради са изготвени обследвания за енергийна ефективност и технически характеристики на сградите.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Общината администрира подписаните 5 бр. договори за финансиране на обща стойност 3 082 992,06 лв. за сградите бл.219, бл.13 и бл.15 в ж.к. „Лъгът“, бл.3 в ж.к. „Младост“ и бл. „Строител II“. За изпълнение на предвидените дейности са проведени съответните обществени поръчки. Извършени са изискуемите технически и енергийни обследвания, с което се предписаха съответните енергийни мерки и конструктивни мерки. За 4-ри от сградите се възложи прилагането на мерките на инженеринг (проектиране и изграждане), като се очаква сградите да бъдат завършени през м. май 2017 г. За бл. „Строител II“ предстои да бъде избран изпълнител за прилагане на мерките на инженеринг, като също се очаква блокът да бъде саниран през 2017 г.

Дейностите по Националната програма за петте сгради ще обхванат 263 бр. обекти.

В Общината продължават да постъпват и съответно да се обработват заявления за интерес и финансова (ЗИФП) помощ от сдружения на собствениците за сгради, които са допустими за финансиране по програмата.

През изминалата 2016 г. Общината подготви и подаде 6 бр.  проектни предложения на обща стойност 8 115 666,71 лв. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”  на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), насочени към постигане на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, не обхванати от Националната програма за енергийна ефективност, както и към обществени сгради на общинската и държавната администрация и културата инфраструктура.

Получилите финансиране сгради са:

 • 21 бр. жилищни сгради (ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12, ул. „Хан Аспарух“ №3 и №5 и ул. „Радецки“ №3Г; ул. „Любен Каравелов“ №69; ул. „Васил Левски“ №384; ул. „Незабравка“ №5; ул. „Охрид“ №5; ул. „Васил Левски“ №258; ул. „Стефан Караджа“ №1; ул. „Христо Ботев“ №45/47; ж. к. „Младост“, бл.6; ж. к. „Младост“, бл.4; ул. „Минко Радковски“ №9. ) с общо 169 обекти, на обща стойност 4 329 506,80 лв.
 • обществена сграда на държавната администрация, находяща се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“ (сградата на пожарната), на стойност 721 323,44 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ;
 • сграда на общинската културна инфраструктура, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ (сградата на читалището), на стойност 1 169 406,04 лв., от които  1 153 638,04 лв. безвъзмездна финансова помощ и 15 768,00 лв. – собствен принос на бенефициента.
 • общински административни сгради, находящи се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, на обща стойност 858 274,80 лв., от които 790 419,34 лв. безвъзмездна финансова помощ и 67 855,46 лв. – собствен принос на бенефициента.
 • обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“ (сградата на общинската администрация, съда и прокуратурата), на обща стойност 1 037 155,63 лв., от които 988 969,80 лв. безвъзмездна финансова помощ и 48 185,83 лв. – собствен принос на бенефициента.

За изпълнението на проектите са определени съответните екипи – общо 16 лица. За повишаване на техния капацитет в областта на енергийната ефективност е подаден и одобрен проект №BG16RFOP001-8.003-0013 „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Троян в областта на енергийната ефективност“ по ОПРР, на стойност 58 622,64 лв.

В рамките на проекта, членовете на екипите за изпълнение на проектите ще преминат едно обучение и ще вземат участие в две конференции.

За подобряване на екологичната инфраструктура, през изминалата година усилията бяха насочена в следните направления:

Извършен е анализ и обсъждане на необходимостта от допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян.

Това доведе до стартиране на процеса за избор на консултант за подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, по която Общината е конкретен бенефициент по схемата за Регионалното сдружение за управление на отпадъците Троян и Априлци.

Прецизира се експлоатационния срок на първа и втора клетка на депото за отпадъци, както и необходимостта от тяхната рекултивация след приключване на експлоатацията им. За целта се актуализираха наличните работни проекти. Проектира се изграждането на трета клетка, за което Общината ще търси външно финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите.

За подобряване на средата до голяма степен допринасят и проектите, които се реализират в партньорство със структурите на гражданското общество и други обществено ангажирани лица по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“.

За 16-та поредна година програмата се радва на голям интерес. Подадени са 17 бр. проектни предложения, от които са одобрени за финансиране 13 бр. на обща стойност 47 019,53 лв. (приложение №1), в областите:

 • Младежки, спортни и туристически дейности;
 • Културна инфраструктура;
 • Подобряване на терени и сгради за обществено ползване в селата от общината;
 • Сигурност на жителите.

За тяхната реализация от общинския бюджет са осигурени 29 832,30 лв.

Елемент от подобряването на средата е и възраждането и съхранението на архитектурни и строителни традиции в общината и региона.

Отчитайки това Общината кандидатства и спечели проект, по който Търговско-промишлената палата, гр. Враца, финансира пилотен проект „Традиция и съвременност – сътрудничество за възраждане и съхранение на традиционното българско жилище в селските райони в региона на Централна Стара планина“. По проекта е проведен двудневен обучителен семинар по темата, в който, при засилен интерес, взеха участие представители на академичните среди, архитекти, инженери, строители, консултанти, граждани, учащи се. Като резултат - ще бъдат предложени промени в нормативните актове за стимулиране на местните строителни традиции.

Проблеми и посоки за развитие за 2017 г.:

 • успешно изпълнение на проектите за енергийна ефективност на публични и на жилищни сгради;
 • настояване пред АПИ за реконструкция на входа и изхода на града; на пътя през „Ливадето” и на пътя от разклона за Добродан до Лесидрен;
 • стартиране на поетапно изграждане на алтернативно трасе на Републикански път II-35 през територията на град Троян и осигуряване на целогодишно преминаване през прохода „Беклемето“. Изграждане на моста при „Лукойл”;
 • приемане на цялостна програма за изграждане на паркинги;
 • продължаване на действията за предоставяне на право на строеж на гаражи;
 • в ЖК „Лъгът“, като алтернативно решение на съществуващите нерегламентирано поставени гаражни клетки и гаражи.
Прочетена 873 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011