Без да увеличава данъци, Община Троян повишава местните си приходи с 1 563 хил. лв.

Сряда, 25 Януари 2017 13:29

Традиционно, преди разглеждането на проетко-бюджета на Община Троян на заседание на Общински съвет, кметът Донка Михайлова и председателят на ОбС-Троян Николай Тодоров поканиха жителите на общината, представители на институции, училища, детски градини и сдружения да обсъдят заедно проекта за бюджет за 2017 г.Този бюджет е с 2 871 хил. лв. повече от бюджета за 2016 г., от които приходите за държавни дейности - 1 008 хил. лв. повече, а тези за местни дейности с 1 863 хил. лв. повече. Причината на завишението на разчетените приходи в рамката на проекта за 2017 г. се дължи на завишение на стандартите при почти всички дейности при приходите за държавни дейности и завишени местни приходи и по-голям преходен остатък при приходите за местни дейности.

Основните политики в бюджета за календарната година ще бъдат съобразени с икономичното, ефективно и в съответствие с потребностите разходване на публичните средства.

През 2017 г. общинската политики ще съблюдава за обезпечаване на потребностите на общността от всички възможни финансови източници - общински бюджет, държавен бюджет, европейски фондове и програми. В изготвените предложения, водещ фактор отново са предложенията на гражданите, кметските съвети и граждански организации.

Три са основните приоритети следвани в съставянето на Проекто-бюджет 2017 г: Подготовка за привличане на финансиране от външни за общинския бюджет финансови източници; изпълнение на спечелени проекти; финансово осигуряване на приоритетите в управленската програма.

Акцент в дейността през 2017 г. ще са проектиране и подготовка на проекти, оценени като приоритетни и от държавни органи: Развитие на регионалната система за управление на отпадъците (сепарираща и компостираща инсталации, 3 –та клетка); Развитие на социалните услуги (Център за деца с увреждания); Развитие на туристическата инфраструктура (АК „Состра“); Проектиране и подготовка на проекти за обновяване на обществени площи.

Годината ще премине под знака на изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност, за които Общината вече има сключени договори на стойност 11 млн. лв., за 5 публични сгради и 26 частни сгради с 432 обекта. Предстоят нови енергийни обследвания, в т.ч. на улично осветление и др.

В работата за осигуряване на повече работни места и по-добри доходи усилията ще бъдат насочени в посока подобряване на бизнес средата. Заложено е работа по подобряване инфраструктурата на „Сврачи дол“ и малък пазар; Подкрепа на Местната инициативна група; Подкрепа и насърчаване на туризма; Преструктуриране на образователните структури; Нови решения за устройство на територията.

Над 195 хил. лв. инвестиционни разходи ще бъдат вложени в сферата на образованието - за учебни и детски заведения, 44 хил. лв. за дофинансиране и 26 хил. лв. за издръжка на басейн. 10 хил. лв. повече са разчетени за детско-юношеския спорт.

По залегналия в управленската програма приоритет за „Подобряване на средата и качеството на живот“ предстои  изпълнението на пълна реконструкция на ул. „Ст. Караджа“, „Любен Каравелов“ и улица зад „Постоянство“. Продължава въведението на актуализирания Генералния план за организация на движението с изграждането на съоръжения за по-добра сигурност на гражданите. Заложено е и обновяването на техниката на ОП „Комунални услуги“ за строителни дейности и за снегопочистване. Предстои проектиране за реконструкция на кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „М. Радковски“ /АИР/.

Значителен е ръстът на средства за ремонти на тротоари, който през 2017 г. възлиза на 250 хил. лв.

Като основни предизвикателства в „Бюджет 2017“ могат да бъдат изведени изпълнението на инвестиционната програма и проектите с външно финансиране, както и търсене на възможности за увеличаване на собствените приходи.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011