VI. Осигуряване на качествени социални, здравни, административни и други услуги на гражданите

ДЕЙНОСТИ

6.1. Продължаване на усилията за ефективна социална ангажираност на общината: борба с бедността; с проблемите на обезсърчените, трайно безработните, хората без жилища чрез създаване на общинска програма за борба с бедността и социалните неравенства. (2017 г.)

6.2. Разширяване на мрежата от услуги и осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора и подкрепящи услуги за деца и семейства, чрез разкриване на: (2016-2019 г.)

  • Център за обществена подкрепа в гр. Троян;
  • Център за деца/лица с увреждания в гр. Троян;
  • Реализация на проекти по ОП РЧР. 

6.3. Социално включване на рискови групи чрез включване на безработни лица в програми за обучение и заетост. (2016-2019 г.)

6.4. Подобряване качеството на хранене чрез обединяване готвенето на храна за децата до 3 години в кухнята на ДМК. (2016 г.)

6.5. Подкрепа за устойчивото функциониране на общинската болница. (2016-2019 г.)

6.6. Утвърждаване на Общинския солидарен фонд за отпускане на помощи за лечение и на Фонда за асистирана репродукция. (2016-2019 г.)

6.7. Създаване на условия за конкуренция при определяне цените на основните хранителни продукти и стоки от първа необходимост, чрез подкрепа за създаване на големи магазини от известни вериги за хранителни стоки. (2016 г.)

6.8. Усъвършенстване на Комплексното административно обслужване и развитие на електронните услуги. (2016-2017 г.)

6.9. Поетапно изработване на многослойна географско-информационна система (ГИС модел), като инструмент за пространствен анализ и комплексни услуги по ОУП. (2016-2019 г.)

6.10.Оптимизиране дейността на общинските дружества чрез:

  • вземане на стратегическо решение за бъдещето на „БКС“ ЕООД; (2016 г.)
  • прецизиране и оптимизиране дейността на ОП „Комунални услуги –Троян“ в посока на разширяване на дейността по строителството, озеленяване и чистота; (2017-2019 г.)
  • оптимизиране използването на терените на пазара и Стоковото тържище, като част от „Общински пазари“ ЕООД;
  • усилия за съхраняване на собствеността на общината върху ВиК дружеството, което да гарантира устойчиви цени на водата. (2016 г.)

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Възможно по-пълно удовлетворяване потребностите на гражданите от необходимите социални и административни услуги.

Прочетена 3231 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011