За по-високи доходи и висока заетост чрез:

 • Продължаване на политиките, обезпечаващи устойчивост на общинския бюджет.
 • Подкрепа за инвеститорите. Стимули за реална и стимулираща конкуренция на пазара на труда.
 • Поддържане на нива на местните данъци и такси под средните за страната. Повишаване на неданъчните приходи в бюджета на общината, базирани на собствените ресурси, което ще позволи по-високи постъпления при приемливи данъчни ставки за населението и за бизнеса.
 • Продължаване на проектите по управлението на отпадъците, които ще дадат възможност за по-ниски такси „битови отпадъци“.
 • Разширяване на обема на комуналните услуги за населението, извършвани от общински дружества, предприятия и дейности: отстояване на общинската собственост на ВиК „Стенето“; създаване на Общинско предприятие „Общински имоти“ и Общинско звено за социални услуги.
 • По-нататъшно подобряване на управлението на ползване на общинските земи и гори. Повишаване на приходите от тях с поне 20%.
 • Разширяване на социалните предприятия, осигуряващи заетост на неравнопроставени групи на пазара на труда.
 • Като една от общините, въвела масовото използване на електронните услуги и комплексното административно обслужване за бизнеса и гражданите, общината да постигне максимален обхват на този тип обслужване.
 • Приемане на Общ устройствен план и намаляване на сроковете за административни процедури при приемане на устройствени планове за бизнеса.
 • Продължаване на политиката на приоритетност при изграждане на подземна и наземна инфраструктура в бизнес-зоните в града.
 • Засилване на ролята и правомощията на Консултативния съвет по икономическо развитие в процеса на взимане на решения, касаещи бизнеса, чрез въвеждане в местната нормативна уредба на изискване важните предложения за решения на Общинския съвет предварително да бъдат обсъждани в Съвета, а взетите становища да се внасят в Общинския съвет заедно с проектите за решение.
 • Осигуряване на временна заетост на поне 100 души, неравнопоставени на пазара на труда.
Прочетена 872 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011