2. Насърчаване на инвестициите в община Троян и превръщане на Общината в реален икономически субект

За пръв път към бюджета на Общината, Общинският съвет утвърди по предложение на кмета списък с проекти, които се разработват последователно и се насочват към възможни финансови източници. Бяха положени последователни усилия за напредък в проектирането.

За реализиране на приоритета е постигнат напредък в проекти, които имат стратегическо значение за развитието на общината, и за които е необходимо да се търси външно финансиране, предвид мащабността на проектите и ограничените възможности на общинския бюджет, а именно:

 • Архитектурно исторически комплекс „Состра“, включващ кастел „Состра“ и "Римска крайпътна станция (praetorium)";
 • Изграждане на пътна връзка между ж. к. „Лъгът“ и ул. „Македония“ в град Троян, и дъждовна канализация в ж. к. „Лъгът“;
 • Изграждане на алтернативно трасе на Републикански път II-35 през територията на град Троян;
 • Изграждане на инфраструктурата на северна бизнес зона „Сврачи дол“ на територията на гр. Троян, област Ловеч;

В проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планински и полупланински слабо развити райони, са включени част от посочените по-горе проекти на Община Троян, които имат значение за развитието не само на общината, но и на региона и страната, като:

 • Изграждане на инфраструктурата на северна („Сврачи дол“) и южна бизнес зони на територията на гр. Троян;
 • Изграждане на алтернативно трасе на Републикански път II-35 през територията на град Троян, област Ловеч и осигуряване на целогодишно преминаване през прохода „Беклемето“.
 • Туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“, посочен като приоритетен проект за финансиране от държавния бюджет.

Едновременно с това са предприети конкретни действия за изработване на подробни устройствени планове на имотите, свързани с проектите, което да даде основата за тяхното бъдещо развитие. Подготвиха се част от заданията за проектиране.

Процесът ще продължи и през 2017 г., докато се намери най-верния път за бъдещия статут на обектите.

През изминалата годината общината активно участва при формирането на многосекторна Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Троян, Априлци и Угърчин за периода 2016-2020 г., получила подкрепа за финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

С реализирането на предвидените в стратегията мерки (публични и частни) се цели постепенно подобряване на бизнес-средата. По изрично настояване на Община Троян е създадена мултифондова стратегия, която ще привлече средства освен от ПРСС и от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и от ОП „Конкурентоспособност“. Оперативните програми са насочени пряко към подкрепа на малкия и среден бизнес в общината.

Една от предпоставките за превръщането на общината в реален икономически субект са мерките за осигуряване на заетост на трайно безработни лица на пазара на труда.

В тази връзка, през годината Община Троян успя да привлече средства от различни проекти и програми, администрирани от отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ (ОКСМД) и  включени в раздел Постигнатите резултати в цифри, както следва:

Чрез Регионална програма за заетост, в периода 17.10.2016 г. - 31.03.2017 г., ще бъдат осигурени работни места на 7 бр. лица, като усвоената сума за 2016 г. е 8 763,02 лв.

По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ са подписани два договора. Единият е с период на изпълнение 15.09.2015 г. – 14.09.2017 г., а другият е с период на изпълнение 22.08.2016 г. – 21.08.2018 г. Осигурена е заетост на 2 бр. лица. Усвоената сума през 2016 г. е в размер на 8 519,63 лв.

Чрез Национална програма „Клио“, в периода от 01.04.2016 г. до 30.09.2016 г., бяха осигурени работни места за 2 бр. лица, като усвоените средства са в размер на 5 952,24 лв.

По Национална програма „Помощ за пенсиониране“, в периода от 01.11.2016 . до 31.10.2018 г., ще бъде осигурена заетост на едно лице. Получените за 2016 г. средства са 992,04 лв.

Община Троян провежда последователна политика за осигуряване на заетост на максимален брой трайно безработни лица.

 В процеса на предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за осигуряване на животновъди с регистрирани животновъдни обекти са извършени следните дейности:

 • изготвен списък съдържащ 14691 броя поземлени имота от общинския поземлен фонд с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално ползване;
 • до 10 март 2016 г., в Община Троян са подадени 39 броя заявления от животновъди с регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната информационна система на БАБХ, отглеждащи 1420 броя животински единици;
 • проведени са 16 заседания на комисии по землища за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. За землището на с. Борима, поради недостатъчна площ, са разпределени земи от ОПФ в съседни землища.
 • сключени са 33 броя договори за ползване под наем на земи от общинския поземлен фонд с НТП пасища, мери и ливади, считано от стопанската 2016/2017 год., за 898 поземлени имота с обща площ 5142 дка на стойност 27630,89 лева.
 • сключени са 25 броя договора за аренда за 147 бр. поземлени имоти с обща площ 356,122 дка на стойност 7143,13 лева.
 • сключени са 43 договора за т.н. „бели петна“, като постъпленията от тях са в размер на 11379,08 лева.

През 2016 г. Община Троян има сключени 258 договора, а отдадените под аренда, наем и по договори за ползване поземлени имоти от ОПФ, към 20.12.2016 г., възлизат на 3021 броя, с обща площ 28042,364 дка. Постъпленията са в размер на 130177.38 лева, разпределени както следва: от договори за наем и аренда – 104751,07 лв, от договори за ползване на пасища – 5568,65 лв, от „бели петна“ – 11379,08 лв., от включени в споразуменията за 2015/2016 г. полски пътища, съгласно Заповеди на Директора на ОДЗ Ловеч - 8478,58 лева.

С Решение № 161/19.05.2016 г. на Общинския съвет Троян е променен обема на годишното ползване на дървесина за 2016 година в размер на 3886 пл.куб.м. През годината са добити 4758 пл.куб.м., като в това количество влиза и обем от преходни остатъци в размер на 1428 пл.куб.м.

Добиването на дървесина от общинските горски територии по план за 2016 г. се извърши след проведени търгове с явно наддаване на три тръжни сесии с девет процедури.

За добив на дърва по ценоразпис (за местно население), в землището на с. Терзийско са предвидени 516 пл.куб.м. Поради изтичащ срок на извършено маркиране, съгласно Решение на Общинския съвет Троян, за оставащото количество дървесина в сечището в землището на с. Терзийско е обявена процедура – търг с явно наддаване и е сключен договор за продажба на стояща дървесина на корен със срок на изпълнение 31.12.2016 г. 

Издадени са и 180 бр. разрешителни за отсичане в земи извън горски територии, като събраните такси при добиване на дървесина извън горския фонд са в размер на  8064,14 лв.

Постъпленията за годината от добив на дървесина на корен, добив на дърва по ценоразпис, без такси от добиване на дървесина извън горски територии, са 240067,10 лева с ДДС.

Генерираните приходи от сектор „Земеделие и гори“ за финансовата 2016 год. (към 20.12.2016 г.), възлизат на 378308.62 лева, като в тази сума не са включени постъпленията от продадени тръжни документи, такси и задържани депозити.

Чрез дейността на ОП „Комунални услуги“ се осъществяват основни комунални услуги за населението – сметосъбиране, сметопочистване, управлението на Депото за твърди битови отпадъци, озеленяване, зимно поддържане на уличната мрежа в града, улично осветление, текущи ремонти. Създаденото през 2015 г. звено за текущи ремонти доказва своята ефективност и се обмисля неговото разширяване. Действията за самостоятелно – от общината да се осъществяват комуналните дейности, а не чрез външни изпълнители показва целесъобразността си.

През 2016 годината на територията на община Троян осъществяват дейност пет еднолични търговски дружества с общинско участие. Това са: „БКС”- ЕООД,  „В и К – Стенето”– ЕООД, „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, „Общински пазари” – ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД. Същите осигуряват 320 работни места.

С оглед финансовите резултати от 2015 г., през 2016 г. внесения дивидент от едноличните търговски дружества с общинско участие е в размер на 78184 лв. (с приспаднат данък по ЗДДФЛ).

„БКС” – ЕООД не осъществява производствена дейност от началото на  2015 г., а е извършвало само услуги с механизация. След поредица от анализи и варианти с възможности за по-нататъшната съдба на дружеството с Решение №176/19.05.2016 г. на Общинския съвет е открита процедура за приватизация на Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел. Със същото решение от капитала на дружеството са извадени  два имота и предадени на Община Троян, със стойността на които е намален капитала на дружеството

Община Троян последователно защитава позицията си, че „В и К – Стенето“ – ЕООД следва да остане общинска собственост. Въпреки сериозните проблеми, които създава отстояването на тази позиция тя не следва да бъде променяна. През 2016 г. общинското дружество реконструира 13 200 м. водопровод. Запазена е цената на услугата за граждани и фирми. След проведен конкурс,  инж. Тонимир Гечев е избран отново за управител на „В и К – Стенето“ – ЕООД за срок от 3 години, считано от 01.01.2017 г.

През 2016 г. „Общински пазари“ – ЕООД окончателно изплати задълженията по съдебни спорове с „Търговия – Троян” - АД в размер на 398 х.лв., поради което дружеството ще приключи годината с отрицателен финансов резултат. С решение на Общинския съвет – Троян договорът на управителя Николай Вълков е продължен с една година.

За реализиране на сграда на територията на Националното изложение на художествените занаяти и изкуства, с. Орешак, част от Инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на изложбени зали на Националното изложение на художествените занаяти и изкуства, с. Орешак“, Троянска света обител „Успение Богородично“, с. Орешак учреди на Община Троян право на пристрояване с площ 216 кв. м. до сграда с идентификатор 53707.501.159.3 с площ 151 кв.м.

С изключение на „БКС“ ЕООД, което няма производствена дейност и „МБАЛ – Троян“ ЕООД, чиято дейност е зависима от здравната реформа и нормативната уредба в областта на здравеопазването, всички останали дружества са в стабилно финансово състояние.

Проблеми и посоки за развитие за 2017 г.:

 • продължаване на процеса на преструктуриране на общинските фирми и предприятие в посока разширяване на дейностите по строителство, озеленяване и чистота;
 • обвързване на професионалното образование с потребностите на местната икономика и последваща реализация чрез засилване на връзката „Училище–Бизнес-Община”;

активно позициониране на Община Троян в Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, чрез включване на конкретни проекти с регионално и национално значение, финансирането на които да бъде подкрепено от държавния бюджет, фондове на ЕС, публично-частно партньорство.

Прочетена 725 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011