За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Одобрен е проектът на Община Троян за изграждане на „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“

Петък, 19 Юни 2020 10:06

След извършване на оценка на проектното предложение на Община Троян за „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., предложението е одобрено с Решение на ръководителя на УО на ОПРР. Община Троян получи и договора, който кметът Михайлова разписа.


Припомняме, че като конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в началото на месец април Община Троян подаде проектно предложение за създаване на „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“, а като резервна община по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Община Троян беше поканена и подаде проектно предложение за изграждане на материална база за нова социална услуга - „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.

След преглед на възможностите на наличния сграден фонд беше решено двете услуги да се разположат в една сграда - секция Г от сградата на т.нар. недостроена поликлиника, разположена в поземлен имот 73198.503.608, намираща се в непосредствена близост до МБАЛ-Троян и „Медицински център и кабинети за обща практика“. Проектното решение предвижда Центърът за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания да бъде разположен на първия етаж и на част от приземния етаж, а Центърът за грижа за лица с умствена изостаналост да бъде разположен на втория етаж.


Проектното предложение за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства, в момента е на етап оценка и включва: строителство, доставка на необходимото обзавеждане, оборудване, транспортни средства за обезпечаване дейността на услугата, подбор и наемане на персонал и функционирането ѝ за период от 12 месеца. Капацитетът на центъра е 30 места и ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни, както и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и индивидуалните потребностите на целевите групи. Изграждането на центъра предвижда осигуряването на основни и спомагателни (обслужващи) помещения, както и пространство за отдих и групова работа.


Проектното предложение за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост вече е одобрен за финансиране и включва: изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване, необходими за функционирането на новата социална услуга. Капацитетът на центъра е 15 места и ще осигури подходящи условия за живот на лица с умствена изостаналост. Предвидени са спални помещения със съответните спомагателни помещения към тях, дневна, кухненски бокс и трапезария, стая за персонала, както и зони за отдих и занимания на открито.


Общата стойност на двата проекта е 1 554 952,85 лв., от които около 850 000 лв. са за строителство.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011