IV. Привличане и задържане на младите хора

ДЕЙНОСТИ

4.1. Преобразуване на общинската образователна структура в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование и „Стратегия за развитие на образователната система в община Троян (2014–2020)“и отговаряща на потребностите на местната икономика в посока на: (2016-2017 г.)

  • оптимизиране на училищната мрежа;
  • определяне на средищни и защитени училища;
  • определяне на защитени детски градини;
  • професионално образование и обучение;
  • преобразуване на Общински педагогически център в Център за личностно развитие и ранно професионално ориентиране.

4.2. Създаване на подходяща и желана среда за живот и трудова реализация на младите хора чрез: (2016-2019 г.)

  • изпълнение на Програмата за превенция и ограничаване на младежката безработица в община Троян след ежегоден анализ, актуализиране на годишния план за действие и контрол по изпълнението му;
  • осигуряване на възможности за теоретична и практическа подготовка, стажуване, общежитие, стипендии, реализация, обучение на работното място;
  • съдействие при осигуряване на работни места за младежи със СОП и/или физически увреждания;
  • активно участие на младите хора в обществения живот чрез подпомагане на младежките неправителствени и доброволчески организации и реализиране на проекти в партньорство с неправителствения сектор; обособяване на фонд за финансиране на младежки проекти;
  • съхраняване на традиционни и създаване на разнообразни и иновативни културни продукти и спортни събития чрез ежегодно увеличаване на средствата за културни и спортни дейности и подкрепа за изграждане на младежки клубове в селата на общината.

4.3. Реализиране на проект за изграждане на младежко градче с преференциални условия за предоставяне на терени за жилища и база за отдих на млади хора. (2018-2019 г.)

4.4. Изграждане на Многофункционална зала за спортни и културни събития. (2018-2019 г.)

4.5. Предприемане на мерки за подобряване на инфраструктурата и предоставяне на високоскоростен оптичен Интернет и Wi-Fi зони в ключови за младежта райони в общината. (2016-2019 г.)

4.6. Утвърждаване на Фонда за отпускане на еднократна помощ на младите семейства от Община Троян при раждане и увеличаване размера на помощта. (2016-2019 г.)

4.7. Търсене на възможности за финансово подпомагане на обучението на дефицитни за общината специалисти срещу трайна ангажираност за заемане на работни места. (2017-2019 г.)

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Изграждане на училищна мрежа в съответствие със ЗПУО и целите на Стратегията за развитие на образователната система в община Троян (2014-2020).

Задържане и привличане на млади хора в общината чрез подобряване качеството на живот във всички обществени и икономически сфери.

Създаване на предпоставки за активно включване на пазара на труда на хора в неравностойно положение.

Осигуряване на повече специалисти за нуждите на образованието, здравеопазването и местната икономика.

Прочетена 3716 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011