VII. Образование, спорт, култура

ДЕЙНОСТИ:

7.1. Подобряване качеството на образование чрез подобряване на материалната база в училищата и финансово подпомагане на дейността им, съобразно възможностите на общинския бюджет и механизмите за разпределение на държавно делегираната субсидия. (2016-2019 г.)

7.2. Удовлетворяване изискванията и очакванията на гражданите чрез реализиране на дългосрочни програми за развитие в областта на културата и спорта и усъвършенстване на системата за финансиране на спортните клубове, културните и други институции по разработени критерии на проектен принцип. (2016-2019 г.)

7.3. Взаимодействие с Българската православна църква, другите официални религии и Троянския манастир „Успение Богородично“. Подкрепа за съхраняване на съществуващите храмове и съдействие за изграждане на нови параклиси в селата; съдействие за консервационни и реставрационни дейности на стенописите в църквите. (2016-2019 г.)

7.4. Достойно отбелязване на 150-годишнината от обявяването на Троян за град през 2018 г. (2018 г.)

7.5. Подпомагане и стимулиране дейността на читалищата чрез: (2016-2019 г.)

  • подкрепа при организиране на събития с местно и национално значение;
  • насърчаване на участието им в проекти за подобряване на дейността и материално-техническата база;
  • стимулиране на активна дейност чрез механизмите на разпределение на държавната субсидия.

7.6. Подпомагане на дейности по проучване, консервация и реставрация на археологическите обекти с национално значение на територията на общината. (2016-2019 г.)

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Осигуряване за хората от общината на по-качествен образователен и културен продукт.

 

Прочетена 3600 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011