За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Донка Михайлова: Радва ни фактът, че голяма технологична компания работи на наша територия

Понеделник, 13 Януари 2020 09:10

Донка Михайлова е кмет на Община Троян и специалист в областта на социалната политика и гражданското общество. Тя сподели успехите в града и своята визия за развитието и дигитализацията на областта.

Какви са условията за развитие на IT бизнес и инвестиции в софтуерния бранш в Троян? Знаем, че една от големите технологични компании на пазара у нас (TSD) стартира с екип от двама души именно във Вашия град…

Един от сериозните проблеми на градове като Троян е този, че предлагането на работни места за висококвалифицирани млади хора са ограничени. IT бизнеса дава решение на този проблем. Затова той е важен за местната власт.

За насърчаване и привличане на инвестиции въобще, в това число и в сферата на IT бизнеса, през настоящия мандат беше приета Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Троян и Програма за привличане на инвестиции в Община Троян през 2016-2019 г. Община Троян поддържа непосредствен и системен контакт с местния бизнес по проблемите на икономическото развитие на общината. В годините този модел на работа доказа своята функционалност. За нас е важно да обединим действията си в идентифицирането на важни за общината и за всеки един работодател проблеми и в обсъждането на възможни решения. С работодателите от общината обсъждаме и способите за мултиплициране на добрия модел на работа на фирми, които да привличат и задържат младите хора в родния им град. IT сферата става все по-привлекателна за младите хора и те търсят своята професионална реализация именно в нея, затова ни радва фактът, че една от големите технологични компании работи именно на територията на нашата общината. Още повече ни радва това, че примерът им вече се следва и от други.

Как оценявате състоянието на IT инфраструктурата на града и кои са институциите, организациите (деятелите), които допринасят за развитието ѝ? Как община Троян помага в това отношение?

Към момента усилията на Общината са насочени основно към осигуряването на по-качествено и бързо обслужване на гражданите. През 2013 г. Община Троян започна да предлага обслужване на граждани онлайн. Чрез сайта на Община Троян, секция  „Портал за електронни административни услуги“, всички граждани могат да подадат своето искане за определен вид услуга. В интернет страницата на общината бе внедрен модул „Деловодна справка“. Целта е всеки гражданин подал заявление, жалба, искане да може да проверява във всеки един момент дали е изготвен отговор на неговото искане и по този начин се спестява на хората идване до общината. През 2016 г. Община Троян изгради виртуална мрежа (VPN), свързваща централната сграда на Администрацията, отдел „Местни приходи”, звено „Земеделие и гори“ и всички кметства на територията на община Троян. Целта на този вид свързаност е да се работи в единна мрежа. Чрез нея всички кметства могат да използват системите, с които разполага общината,  да създадат електронен архив в кметствата и наместничествата. Днес кметствата използват продукта „Актопис“, който служи за издаване на актове по гражданско състояние. Чрез свързаността имат достъп и до локална база данни „Население“, ГИС платформата, както и много други софтуерни продукти, с които работи Общината. Чрез изграждане на виртуалната мрежа се предоставят по-качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. В населените места на територията на общината могат да се заявяват он-лайн услуги, чрез портала за електронни административни услуги. Всички кметства и наместничества на територията на общината вече приемат заявления, молби, жалби и други писма на граждани на кметствата. С въвеждането им в електронната система на Общината, всички документи, подадени чрез кметствата веднага достигат до съответния отдел или дирекция, към която са насочени. Гражданите могат да получават своите услуги, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или по начин, който са указали за тяхно удобство. Създадена е възможност гражданите на съответното населено място да получават комплексни административни услуги по гражданско състояние, както за цялата община, така и за цялата страна, чрез подаване на заявление в съответното кметство, в което живеят.

През м. март 2018 г. Община Троян и Областна администрация Ловеч сключиха споразумение за предлагане на комплексни административни услуги. Към месец август 2019 г. предлаганите онлайн услуги през портала за електронни административни услуги на община Троян са 28, през Единен портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция по Електронно управление – 63 във всички направления, а комплексните административни услуги – 51. Община Троян продължава да е водеща администрация в Комплексното административно обслужване в България. Всички усилия, които ръководството и експертите на Администрацията полагат в сферата на административното обслужване са насочени към възможно по-бързо и пълно удовлетворяване потребностите на жителите на общината. 

На 07.11.2018 г. Община Троян се включи в надпреварата за получаване на ваучер в размер на 15 000 Евро от Европейската комисия. В схемата WiFi4EU можеха да участват органи от публичния сектор на държавите от Европейския съюз и участващите страни от ЕИП — Норвегия и Исландия. Чрез проекта Община Троян ще осигури местна безжична свързаност безплатно и без дискриминационни условия. Използва се най-съвременно и най-качествено налично оборудване. Целта е преодоляване на цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в селските и отдалечените райони; подобряване на достъпа до високоскоростна и свръхвисокоскоростна широколентова свързаност; подобряване на достъпа до онлайн услуги; насърчаване интегрирането със съществуващи публични услуги; насърчаване развитието на МСП.

В бъдеще може да говорим и за потенциалите и възможностите за развитие на IT инфраструктурата в града. 

Какви са условията за обучение и развитие в сферата на технологиите? Кои са учебните заведения, които подготвят бъдещите софтуерни разработчици и как те си съдействат с бизнеса?

Ежегодно се проучва и анализира пазара на труда за определяне на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на общината. Традиционно се провеждат срещи с експерти от РУО на МОН – Ловеч, Д „БТ“ – Троян, директори на училища, представители на основните браншове в общината. Бизнесът участва в процеса на професионалното обучение чрез осигуряване на възможности за теоретична и практическа подготовка, стажуване, реализация; възможност за обучение на работно място; придобиване на квалификация по част от професия. В града няма висши учебни заведения или учебни заведения, които да преглагат обучение в сферата на технологиите. В училища, които се намират на територията на общината, има прием след 7-ми клас, с Профил „Софтуерни и хардуерни науки“, както и прием в VIII клас за професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно осигуряване“. 

Какви са основните преимущества, които Вашият град дава на софтуерните разработчици? Защо те трябва (и могат) да практикуват своята професия в Троян, как и кой може да се разработи модел, който да задържа младите таланти в града?

Община Троян работи за осигуряване на стимулираща и благоприятна за работодателите данъчна среда. Както споменахме, Общински съвет Троян при Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Троян, чиито основни цели са: повишаване конкурентoспособността на икономиката на община Троян чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие; подобряване на инвестиционния климат в община Троян; създаване на нови работни места. Насърчаването на инвестициите по тази наредба се извършва чрез: административно обслужване в съкратени срокове; индивидуално административно обслужване; продажба на имот – частна общинска собственост без търг или конкурс; учредяване на възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост без търг или конкурс. 

Разполагате ли с данни за броя на IT компаниите в Троян, заетите в IT сектора, завършилите ИКТ специалност или друга информация, която може да бъде в полза на нашия анализ на софтуерния бранш във Вашия район?

Община Троян не разполага с данни за броя на IT компаниите, заетите в конкретния сектор или завършилите ИКТ специалност, но бързото развитие на този бранш представя пред нас нови предизвикателства и възможности.

Интервюто проведе Вяра Стефчева, https://devstyler.io

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011