За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Кметът Донка Михайлова подписа договор за изпълнение на един от най-мащабните екологични проекти на общините Троян и Априлци

Събота, 15 Юни 2019 07:00

На 06.06.2019 г., бе подписан договор изпълнение на основната част от един от най-значимите екологични проекти на общините Троян и Априлци. Това е договорът за „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“. Дейностите по договора включват инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци.

Договорът е в изпълнение на Проект с АДБФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0005-С01 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Изпълнител на инженеринга е Дружество по Закона за задълженията и договорите КОНСОРЦИУМ „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА – ПИ ЕС ПИ“. В него ще обединят усилията си фирмите „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕООД и „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД. Тяхната дейност, в частта на работното проектиране, ще бъде подпомогната от подизпълнителя „ЕКОЕМ“ ЕООД. Оферираният срок за изготвяне на работния проект е 45 календарни дни, а този за изпълнение на строителните и монтажните работи – 300 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка. Стойността на договора възлиза на 3 930 399,70 лв. без ДДС, или 4 716 479,64 лв. с включен ДДС.

До подписване на договора се стигна почти 9 месеца след решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Това е така, тъй като решението беше обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), където жалбата на жалбоподателя беше оставена без уважение, след което решението на КЗК беше оспорено пред Върховния административен съд (ВАС). ВАС оставя в сила решението на Община Троян.

През изминалата година бяха сключени договорите за консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за строежа; предоставяне на техническа помощ за управление на проекта; информация и комуникация.

Предстои да бъде обявена обществена поръчка за доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация (съдове, 2 специализирани автомобила за зелени отпадъци, мобилен шредер с телескопичен товарач, мобилно сито, челен товарач и електрокар).

Въпреки забавянето, този важен за общините Троян и Априлци проект ще се реализира.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011