За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

През настоящия мандат Община Троян съумя да спечели проекти за повишаване на енергийната ефективност на всички публични сгради в града

Четвъртък, 28 Февруари 2019 14:54

На 24 август 2018 г. Община Троян подаде проектно предложение за Проект № BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). На 25 януари тази година, след преминаване през процедура на оценка чрез подбор на проектни предложения, проектът на Община Троян получи одобрение за финансиране.

От получените 51 бр. проектни предложения за кандидатстване по процедурата, одобрение са получили 32 проекта, като проекта на Община Троян е класиран на първо място с 177 т. (от макс. 200 т.) На 27.02.2019 г. кметът Донка Михайлова подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта, в размер на 1 199 989,40 лв. Дейностите по проекта включват: провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта; изпълнение на строително-монтажни работи; упражняване на строителен надзор; осъществяване на авторски надзор; осъществяване на мерките за публичност и визуализация на проекта; организация и управление на проекта.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи по подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на РУ „Полиция“, гр. Троян и на две многофамилни жилищни сгради в гр. Троян, намиращи се на ул. „Христо Ботев“ №160 (бл. „Демокрация“) и ул. „Христо Ботев“ № 266-272 (срещу сградата на „ВиК Стенето“).

Административната сграда на РУ на МВР-Троян се състои от три тела - административна част на четири етажа, ниско тяло на един етаж, където е разположена „Паспортна служба“, и пристройка на два етажа - на първия етаж са гаражи, а на втория етаж са разположени кабинети. Въведена е в експлоатация през 1986 г. Цялата сграда е собственост на Областна дирекция на МВР – Ловеч, като за изпълнение на проекта е подписано споразумение за партньорство между Община Троян и Областна дирекция на МВР – Ловеч.

За сградата ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност. За фасадите с каменна облицовка, с оглед запазване на облика им, е предвидено топлоизолиране от вътрешната страна с минерална вата и изграждане на предстенна обшивка от гипсокартон, освежаване на каменната облицовка.

През пролетта на 2018 г. Община Троян проведе информационна кампания, включваща и разяснителна среща, на която бяха представени възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради по ОПРР 2014-2020, като заинтересованите лица имаха възможност да получат и индивидуални консултации от експертите на Общинска администрация – Троян. Въпреки огромния интерес от обществеността в деловодството на Община Троян бяха подадени само 2 бр. Заявления за кандидатстване по програмата от Сдружения на собствениците, придружени от необходимите документи.

Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Христо Ботев“ №160 в гр. Троян, е с един вход и шест надземни етажа (четири жилищни, един партерен - предназначен за гаражи и един използваем подпокривен етаж). Към сградата има подземен етаж за мазета. Разрешението за строеж на сградата е от 1990 г., като е въведена в експлоатация през 1999 г. В сградата са разположени 12 бр. апартаменти със съответните прилежащи части. Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Христо Ботев“ №266-272 в гр. Троян се състои от три секции и пет надземни етажа (един партерен с гаражи и мазета, три жилищни и един подпокривен). Всяка секция разполага с по един главен вход отвън, водещ от съответната кота терен към съответния етаж. Сградата е построена в периода 1975-1977 г. В сградата са обособени 12 бр. обекта с жилищно предназначение (апартаменти). По проекта и за двете жилищни сгради ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност (топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата, подмяна на осветителните тела в общите части), както и мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г.

Припомняме, че настоящата процедура се реализира с остатъчен ресурс и като продължение на обявената през 2015 г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, в рамките на която Община Троян реализира 6 бр. проекти, включващи 5 бр. административни сгради и 21 бр. жилищни сгради.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011