За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Инвестиционно предложение, нарушаващо интересите на жителите на троянска община, обезпокои ръководството на Община Троян

Понеделник, 27 Февруари 2017 14:11

Ръководството на Община Троян повдигна пред жителите на общината въпрос, предизвикал безпокойство. На 13.02.2017 г. в Администрацията постъпи информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен цепен за сгради и съоръжения от находище „Старата колиба“ в землищата на с. Голяма Желязна и с. Лесидрен“.Постъпилото предложени предизвиква дискусия, която потвърди мнението на ръководство и експерти, че реализирането на инвестиционното предложение е неприемливо, подари няколко основни причини. На първо място, инвестиционното предложение предвижда разработването на находище с площ 56 175 м2, с вероятни запаси от 387 500 куб. м. за срок от 35 години. Заедно със спомагателните площи, общата площ възлиза на 383 940 м2, от които: 125 905 м2 - частна общинска собственост, 213 688 м2 - частна собственост и 4 558 м2 – публична общинска собственост (общински пътища) и само 39 789 м2 – частна държавна собственост.

Находището се намира в непосредствена близост до язовир Сопот и съгласно предоставените координати, в площта на концесията попада част от заливаемата територия на язовира. Южната граница на находището минава до урбанизирана територия - махала „Полигарска“ на с. Голяма Желязна.

Цитираното находище попада в границите на защитена зона „Васильовска планина“. Декларира се, че на този етап инвестиционното предложение се отнася за площ, която е в рамките на заявеното търговско откритие, но ще се експлоатират само участъци извън обхвата на защитената зона. В останалата площ ще се разположат площадката за готова продукция и депата за хумус и откривка. Със Заповед № РД-529 / 26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е обявена защитена зона „Васильовска планина“, се забранява нарушаването на местообитанието на защитени видове птици, включени в приложението на Закона за биологично разнообразие.

Важно е да се каже, че транспортният достъп ще се осъществява по съществуващи общински пътища през с. Голяма Желязна, с което трайно ще се наруши целостта им.

Предложението противоречи на предвижданията в проекта за ОУПОТ за тази част от територията на общината, който предвижда засегнатите от кариерните дейности територии да са „Територия за превантивна защита по чл.10, ал.3 от ЗУТ“ и „Гори със специално предназначение по чл.5, ал.3, т.3 от Закона за горите“.

В инвестиционното предложение се предвижда използването на вода за производствени нужди от р. Калник (около 150 т./год.), която няма този дебит.

Находището ще генерира повишени нива на шум и вибрации, значително увеличени прахови емисии и токсични емисии от изгорели газове. Въздействието върху хората и тяхното здраве се основава на НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда - отменена на 17.05.2011 г.

Реализирането на предложението е в противоречие с целите на потенциален Биосферен парк „Централен Балкан“, в територията на който попада инвестиционното предложение.

След обстоен преглед и анализи на фактите, ръководството и експертния състав на Община Троян счита направеното предложение за силно обезпокоително. На проведена на 22.02.2017 г. пресконференция, кметът на Община Троян г-жа Михайлова изрази общото становище против реализирането на проекта, с цел опазване на природните дадености, здравето и интересите на жителите от общината.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011