Социалните услуги в Троян - удовлетворение от постигнатото, грижа за предстоящото

Петък, 11 Октомври 2019 06:16

На среща в зала „Форум“ на троянското читалище „Наука“ Донка Михайлова – кандидат за трети кметски мандат – представи основните щрихи на мащабната социална работа на общината. Тя представи в цифри и факти постигнатото и отбеляза заложеното за изпълнение през следващия 4-годишен период.

В отговор на отчета на г-жа Михайлова и нейния екип Йонета Радоевска, председател на Клуба на инвалида, сподели:

 „Няма община в България, в която да се прави толкова много за хората в неравностойно положение. Няма друга община, в която непрекъснато да се търсят допълнителни източници на финансиране, да се помага и на деца, и на възрастни! Благодарим Ви и продължавайте все така!“

Няколко са новите социални услуги, които наистина промениха живота на жителите на общината.

В рамките на проект, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила“, е изграден

Център за обществена подкрепа - гр. Троян,

който извършва държавно делегирана дейност и е с капацитет 30 места. Обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

е част от непрекъснато развиващия се комплекс от социални услуги, изграден в сградите на закритото училище в Добродан. В комплекса е и Домът за стари хора, утвърдено и търсено място за стационарна подкрепа на възрастни хора. Опитът от работата в Добродан ще се развие и в изграждането на подобен център във Врабево, където ще се използва значителният сграден фонд на училището.

Осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица от Община Троян.

Осигурен е топъл обяд и съпътстващи мерки за 60 души месечно по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се лица от Община Троян“ по процедура „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“ по ОПХ ОМПНЛ (проектът е удължен до 30.04.2020 г.).

Приемна грижа

По проект „Приеми ме - 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, на територията на Община Троян има утвърдени 12 приемни семейства, като за периода са настанени 20 деца.

Патронажна грижа

От 01.07.2019 г. Община Троян изпълнява проект „Патронажна грижа в Община Троян“ за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домовете на 104 хора с увреждания или самотни възрастни в невъзможност за самообслужване. ,

Реализиран е проект

„Подкрепа за социално включване в Община Троян“

по ОП РЧР, процедура „Независим живот“, като бяха подпомогнати 113 души за преодоляване последиците от социалното изключване. Назначени са 81 изпълнители на социални услуги, както и 4 експерти в Центъра-социален работник, рехабилитатор, медицинска сестра и психолог.

 

Бяха

Отпуснати социални помощи по решение на Общински съвет – Троян на 65 нуждаещи се граждани от Община Троян

в размер на 37 800 лв.

В процес на реализация са и няколко съвсем нови социални услуги:

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

с капацитет 30 места дневна грижа и 60 консултативна. Изградена и обзаведена материална база, в процес на оборудване на помещенията.

Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства

Подадено е проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.019, което е в процес на оценка.

Развиха и се усъвършенстваха:

Домашен социален патронаж

Увеличен капацитет на услугата Домашен социален патронаж от 170 на 200 души от началото на 2017, а от м. юни 2019 г. - на 240. Броят на обслужените лица за отчетния период е 630 с натрупване.

Дом за стари хора „Свети Георги“ с. Добродан

Подменен е котелът и е закупен нов бойлер. Закупен е автомобил от външния доставчик за нуждите на социалната услуга, който остава собственост на общината.

Комплексът за социални услуги с. Дълбок дол,

включва услугите Защитено жилище за хора с физически увреждания с капацитет 6 места, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 6 места и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 14 места.

Община Троян подкрепя финансово граждани на Община Троян чрез:

Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян,

който подпомогна е лечението 90 болни, от тях 9 деца.

Опитът и добрата воля ще позволят на екипа на Донка Михайлова да продължи социалните политики и пред още един, трети мандат.

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ!

 

 

 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011