За по-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза:

  • Приемане на Програма за младежка заетост 2020–2023 г., в която да се отдели специално място на стимули за заетост на млади хора с висока квалификация.
  • По-нататъшни активни действия за отстояване пред държавната власт на позициите за справедливо регионално развитие на страната и достойно място на общината в разпределението на финансови средства от държавния бюджет.
  • Финансова обезпеченост на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания и на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян в размер, който покрива всички потребности в общината.
  • По-нататъшно увеличение на еднократните помощи за раждане на дете с 50%.
  • Осигуряване със средства от общинския бюджет на достъпност на основните услуги за населението, като се доплащат поне 50% от таксите за детски градини, детски ясли, детска млечна кухня, столово хранене на учениците, домашен социален патронаж.
  • Осигуряване на детското хранене в детски ясли, градини и детска млечна кухня с екологично отглеждани плодове и зеленчуци в общински овощни градини и оранжерии.
  • Гарантиране на място за всяко дете в общинска детска градина или в Детска ясла. Продължаване на политиката за подкрепа на училищата и детските градини в малките населени места.
  • Надграждане на дейността за подкрепа на талантливите деца с разширяване на възможностите за развитие на талантите им, по-нататъшно подобряване на условията за извънкласна и извънучилищна дейност и въвеждане на нови форми на стимулиране на успелите ученици. Ангажираност на общината с превенция на отпадането от училище и реинтеграция на отпадналите ученици.
  • Създаване на предпоставки от местната власт за по-ефективно участие на гражданите в местното самоуправление. Широко обсъждане и предварителна оценка за въздействието на ре­ше­ния­та, предоставяне на пълната информация за тях, пуб­лични дебати и проучване на общественото мнение.
Прочетена 674 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011